از مطالبات رضا شهابی حمایت می کنیم و از او می خواهیم به اعتصاب غذایش پایان دهد /کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران


shahabi-reza

رضا شهابی هفته هاست که در اعتراض به عدم توجه مسیولان زندان به مطالبات خود ، دست به اعتصاب غذا زده است. یک زندانی دارای حقوقی است.
بی شک دولت و قوه قضاییه باید به حقوق ابتدایی زندانی ارج گذاردو به ان پابند بوده و ان را برای زندانی تامین نماید.
کارگر زندانی تنها برای دفاع از حقوق صنفی خود که ان نیز حداقل حقوقی است که تنها برای زنده ماندن و استثمار و بهره کشی ،به وجودش بسیار نیاز ضروری دارند.
رضا شهابی از جمله میلیون ها کارگری است که دولت برای بهره کشی غیرانسانی وصد بار بیشتر از بهره کشی    برده وار ، هر روز زندگی را بر برده گان (کارگران ) وقیحانه بیشتر کرده است.
زندگی که فروپاشی خانواده هر لحظه قریبالوقوع می شود. کودکانشان به کودکان کار بدل میشوند.دختران حتی خرد سالش به کنار خیابانها کشیده میشود. این زندگی نیست که بر گرده کارگران تحمیل میشود.این عین نسل کشی است.
کارگران این زحمتکشان جامعه چرا همیشه با عدم افزایش دستمزد واقعی ،عدم پرداخت دستمزد ،فاقد امنیت شغلی (بیکارسازی و قراردادهای موقت) سرکوب کوچکترین اعتراض اش انها را به زندگی پست وحقیر وحیوانی سوق می دهد.
رضا شهابی صدای میلیون ها کارگر جان به لب رسیده است.میلیونها کارگری که یک لقمه نان اندک را در قبال   زحمت روزانه هر روز کوچکتر میکنند. دستمزدی را برایش مقرر می کنند که پاسخگوی هزینه تعداد انگشت شمار روزهای زندگی اش نیست. رضا شهابی ،صدای حق طلبانه (نه) به این زندگی خفت باری است که برایش مقدر کرده اند. .اما اینک ما به رضا شهابی کارگر جان به لب رسیده و جسور و از جان گذشته می گوییم، برادر، رفیق، همکار با عزت، دست از اعتصاب غذا بردار. خود را بیش از این آزار نده. وجود با غرور و جسورت در کنار صفوف مبارزات ما کارگران مفید و ثمر بخش است.
دوست عزیز ،همکار محترم، ما طبقه کارگر به وجودت افتخار میکنیم. به شرط انکه زنده باشی، و این زندگی عزتمندت را به فنا نکشانی.
اقدام به اعتصاب غذا اخرین ابزار مبارزه یک زندانی است. این ابزار تنها پیغام به دیگر انسانهای ازادیخواه است که وجودت را دریابند. اما تداوم اعتصاب غذا به ضد خود بدل می شود. یعنی خودکشی. این امر انسان کشی
تنها در قانون ضدبشری حاکمان سرمایه داری است، نه در قانون انسانی که ما برای یک دنیای بهترمان امید داریم.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است