از مطالبات به حق رانندگان کامیون و کامیون‌داران پشتیبانی می کنیم! – حزب چپ ایران


۱۰ روز است که اعتصاب رانندگان کامیون و کامیونداران ادامه دارد. اعتصاب از اول خرداد شروع شد و در روزهای بعد رو به گسترش گذاشت و به اعتصاب سراسری فراروئید. بر اساس اخبار منتشر شده پایانه های شهرهای قزوین و تهران نیز بە اعتصابیون پیوسته اند. حکومت ایران برای شکستن این اعتصابات از تانکرهای سوخت سپاه و ارتش استفاده کرده و ارگان های امنیتی عده ای از رانندگان را احضار و تهدید کرده اند. ولی حکومت تا کنون موفق نشدە است، اعتصاب را بشکند. تداوم این اعتصاب موجب کمبود سوخت و سایر کالاهای مصرفی و انباشت محصولات کشاورزی در مراکز تولید و گمرکات و گرانی پارەای از آن ها شدە است. چند روز پس از شروع اعتصاب، مقامات دولتی افزایش ٢٠ درصدی کرایۀ بار کامیون ها را پذیرفته اند. مجلس و مدیرکل سازمان تامین اجتماعی وعدۀ رسیدگی بە سایر مطالبات رانندگان را دادەاند.

رانندگان کامیون و کامیون‌داران تقاضای قرار گرفتن شغل رانندگی در ردیف کارهای سخت و زیانبار، رسیدگی بە وضعیت و ضریب حق بیمۀ رانندگان، پایان دادن به اخذ مبالغ غیرقانونی توسط بعضی از پایانه‌ها، تامین امنیت جادە ها، کاهش حق کمیسیون شرکت های حمل و نقل به عنوان واسطە و افزایش چهل درصد برای کرایۀ حمل بار را دارند. رانندگان با وجود موافقت دولت با افزایش ٢٠ درصدی کرایە و دادن وعدۀ رسیدگی بە سایر مطالبات رانندگان، به‌خاطر فاصلە بین خواست های اعتصابیون با دولت و همچنین بی اعتمادی نسبت بە وعدەهای مجلس و مدیرکل تامین اجتماعی، حاضر بە قطع اعتصاب نشدەاند.

از خیزش نیرومند دی‌ماه گذشته مردم تا امروز، روزی نیست که حرکتی اعتراضی در این یا آن گوشه کشور زبانه نکشد. بر اساس امارهای ثبت شده به طور متوسط در هر روز هفده حرکت کارگری ثبت شده است. طی این مدت سایر اقشار مردم نیز با خواسته های متفاوت از حقوق صنفی تا حتی تقسیمات کشوری دست به اعتراض زده اند و عموما نیز شعارهای آنان از خواسته های صنفی فراتر رفته و سیاسی شده است. به تدریج حرکات و اعتراضات و طرح خواسته ها از نامه نگاری و تحصن به خیابان ها کشیده شده، خیابان از سیطره حکومت خارج و به‌تدریج به دست مردم می افتد. دیگر حکومت قادر نیست با قدرت عمل سابق در مقابل اعتراضات مردم بایستد و آن ها را مهار کند. ترس مردم از حکومت فروریخته است و خواست تغییر در میان مردم فزونی یافته است.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از مطالبات رانندگان کامیون و کامیون‌داران پشتیبانی می کند، خواهان پاسخ گوئی به خواسته های آنان است و نسبت به سرکوب این اعتصاب توسط رژیم، هشدار می دهد. ما از احزاب و فعالان سیاسی، نهادهای مدنی و دموکراتیک می خواهیم صدای اعتراض رانندگان کامیون و کامیون‌داران اعتصابی را در دفاع از حقوق و مطالبات برحق شان، پر طنین تر نمایند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
۹خرداد ۱۳۹۷ (۳۰ مه ۲۰۱۸)

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است