اتحادیه آزاد کارگران ایران : به خطرانداختن جان رضا شهابی وپرونده سازی جدید علیه بهنام ابراهیم زاده را قویا محکوم میکنیم


etehadiyeh-azad

امروز ٣٨ روز از اعتصاب غذای رضا شهابی گذشت با اینحال مسئولین قضائی با هدف اعمال بیشترین فشارها بر او، همچنان نسبت به خواستهای بر حق و قانونی این فعال کارگری بی تفاوتند. این درجه از بی توجهی به خواستهای رضا شهابی بدنبال تحمیل چنین وضعیتی بر شاهرخ زمانی در حالی ادامه دارد که علیرغم گذشت نزدیک به سه ماه از وقایع بند ٣۵۰ زندان اوین، بهنام ابراهیم زاده همچنان در بند امنیتی ۲۰۹ تحت بازجوئی قرار دارد و مامورین امنیتی با تهاجم به منزل وی و اعمال فشار بر فرزند بیمارش، در صدد پرونده سازی جدید بر علیه این فعال کارگری هستند.

از نظر ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران تا آنجا که به شیوه برخورد با فعالین کارگری و مطالبات کارگران در دوره حاضر مربوط میشود اعمال فشار بر این فعالین تا حد به خطر انداختن جان آنان و سرکوب اعتراضات محلی و صنفی کارگران در نقاط مختلف کشور در چهارچوب آن سیاست بغایت ضد کارگری است که با هدف تحمیل فلاکت بیشتر بر طبقه کارگر ایران در دستور کار دولت روحانی قرار گرفته است، بطوریکه به موازات فقر و فلاکت وحشتناک و گام به گام و خزنده ای که هم اکنون در حال تحمیل بر طبقه کارگر ایران است دهها فعال کارگری عضو تشکلهای مستقل و کارگران معترض بسیاری از کارخانه ها نیز یا به زندان افکنده شده اند و یا پس از بازداشت موقت در معرض تعقیب قضائی قرار دارند. این آن چیزی است که مطلقا از چشم کارگران ایران پنهان نیست و همانگونه که تجربه ده سال اخیر نشان داده است اعمال چنین سیاستهایی بر علیه کارگران معترض مراکز تولیدی و صنعتی و فعالین تشکلهای مستقل نه تنها آنان را وادار به عقب نشینی نخواهد کرد بلکه طبقه کارگر ایران را با سازماندهی و جسارت بیشتری بسوی مصافی تعیین کننده با وضعیت موجود خواهد کشاند.

ما با هشدار نسبت به تداوم سیاستهای ضد کارگری موجود که بطور کم سابقه و نقشه مندی، از معیشت تا حق اعتراض ما کارگران را نشانه رفته است اعلام میداریم هیچیک از کارگران معترض و فعالین کارگری در بند و یا در معرض تعقیب قضائی، جرمی جز دفاع از آزادی و حق حیات طبقه کارگر ایران مرتکب نشده اند.

ما با حمایت قاطعانه از خواستهای قانونی و بر حق رضا شهابی و تاکید بر تحقق فوری خواستهایش، مسئولیت هرگونه آسیب جسمانی وارده بر وی را در نتیجه اعتصاب غذا مستقیما متوجه بالاترین مقامات امنیتی و قضائی کشور میدانیم و با هشدار نسبت به هرگونه پرونده سازی جدید بر علیه بهنام ابراهیم زاده، آن را قویا محکوم میکنیم و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالین کارگری دربند و انسانهای آزادیخواه و شریف از زندانهای سراسر کشور هستیم.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۱۵ تیر ماه ۱٣۹٣

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است