آیا اصلاحات بستگی به اشخاص دارد یا یک جریان بنیادی است : حسین علی ذوالفقاری تحلیلگر


برخی تصورشان این است که اصلاحات مربوط به ‘شخص و‌یا اشخاص خاص می باشند که با رفتن و‌یا مرگ انها اصلاحات و‌ یا مکتب های نوین از مبان خواهد رفت .
مرگ لوتر در اروپا این موضوع را در میان کلیسا مطرح کرد که دیگر پرو‌تست یا همان تجدید نظر طلبی و با اصلاحات دینی دیگر وجود نخواهد داشت و‌اندیشه کلیسا در امان خواهد ماند در صورتی که غافل از این که جهش سهمگین تری در پیش است و زمانی که اندیشه کلیسا مسرور از مرگ لوتر بودند ناگهان جنبش های نوین ظهور کرد که سر انجام تار و‌پو اندیشه کلیسا را برای همیشه برچید .
این اقایانی که فکر می کنند اصلاحات مرد تاریخ تحولات ارو‌پا
امریکا .شوروی و‌چین و ژاپن و را نخوانده اند .البته حق دارند که استادانشان نیز تاریخ را نخوانده بودند که به اینها اموزش تاریخ بدهند .
اصلاحات نه مربوط به اقای خاتمی است و نه مربوط به تعدادی فرصت طلب که خود را اصلاح طلب جابزنند و‌وارد نهاد قانون گذاری و‌شورا ها و قوه اجرایی بشوند و‌ با رفتار های نادرست و‌فرصت طلبانه خود باعث نا امیدی بخش بزرگی از جامعه و‌در نهایت باعث بازگشت سنت گراایان شوند .
اصلاحات یک جریان ژرف و بنیادی است که به جلو‌ می رود و همه جانبه نگر است و دوباره با قدرت نیرومنذی که کسب کرده است دست به اقدامات بنیادی برای تغییر می زند .ان چنان که در اروپا .شوروی .چین .ژاپن .فرانسه و اروپا مشاهده کردیم .
هیچ راه بازگشتی نیست .الترناتیو اصلاحات و‌توسعه .میلیون ها جوان تحصیلکرده ای است که به عنوان جامعه خفته ازش یاد می کنند .و روزی که حرکت کنند با خودشان ارمغانی نو‌ می اورند .
پاینده و‌جاوید مام میهن

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است