بازهم گرانی و استمرار خطا- ضیاء مصباح

حجم انبوه اخبار، اطلاعات، تفسیرها، نقدها، حدس و گما‌ن‌ها، پیش‌بینی‌ها و … در هر مورد بدون تردید به شکلی به سیاست خارجی و به تبع آن اقتصاد، روابط اجتماعی و مسائل اساسی که به برابری …

نگاهی به برنامه های توسعه کشور و موانع پیش رو- ضیاء مصباح (دبیر کانون علوم اداری ایران)

دو گروه از وظایف که قاعدتاً نباید دولتی باشند به دولت بار شده­اند : وظایف اقتصادی که باید به کارفرمایان خصوصی سپرده شوند و وظایف محلی که باید در حوزه اختیارات مدیریت­های محلی یا شهرداری­ها …

عمق فاجعه- ضیاء مصباح

درارتباط با سرنوشت سرمایه گذاران« موسسه اعتباری کاسپین» که مورد تایید و اعطای امتیاز« بانک مرکزی» قرار دارد و مدتها تاخیربه بهانه های مختلف در« باز پرداخت مطالبات» به انانکه به مجموعه سیستم اعتماد کرده …

آیا مردمانی سیاسی هستیم ؟ضیا مصباح

میگویند ایرانیان در مقایسه با دیگر مردمان کشورها سیاسی اند و با حوصله و فعال رخ دادهای داخلی و حتی برون مرزی را تفسیر به رای میکنندو درعین بی تفاوتی در دیدارها و نشستهای خود …

واقعا چه باید کرد و تا کی باید با اشاره عنوان و اقرار کرد که: نمیشود، نمیتوانیم نمیگذارند، نمی خواهند! « چه کسان یا جریانی نمی گذارد؟» که مملکت توسعه یابد؟ دبیر کانون علوم اداری ایران – ضیاء مصباح

میدانیم، توسعه، منافع ملی، مقبولیت جهانی، تقویت ارزشهای غیرمادی، قانونمندی، اعتماد جامعه به حکومت، شان و منزلت ملی با حفظ اعتقادات مبتنی بر کردار پندار و گفتار نیک، حفظ و ثبات ارزش پول کشور، بر …

ضعف تشکیلاتی در حمایت از مصدق- ضیاء مصباح

 نقش اجتماعی و سیاسی مردم در دوران پرفرازونشیب حضور بسیار مؤثر و ماندگار شادروان دکتر محمد مصدق از دیدگاه‌های متفاوتی قابل‌تأمل است. حضور توأم با شور و نشاط در عرصه‌ سیاسی به ٣٠ تیرماه ١٣٣١ …

چه ضرورتی داشت ؟ ضیاء مصباح- تهران

ساکنین دیارمان در دوسه روز اخیر آنهم در پایان ریاست اقای قالیباف بر مسند شهرداری تهران – دراغلب اتوبانها مشاهده نموده اند که در بنرهای بزرگ «مژده تغییر نام اتوبان نیایش به هاشمی رفسنجانی در …