بمناسبت ۶۹ همین سالگرد تاسیس جبهه ملی ایران

اعضای جبهه ملی با استواری بشکل آرام با توصیه عدم تخریب زیرساختها و سرمایه های ملی، با در جریان قرار دادن خوانندگان اندیشمند – اطلاعات کافی اجتماعی – سیاسی منطقه و جهان را به آگاهی میرسانند و به فرهنگ سازی مشغولند.

درد بی درمان، یا علاج پذیر؟؟ ضیاء مصباح

اقتصاد دولتیِ «نفت پایه و رانتی »بتدریج طی ۴ دهه سبب شده بخش اعظم اقتصاد تحت مدیریت و تصدی گری دولت قرار‌گیرد و بخش‌خصوصی یعنی محور اصلی توسعه اقتصادی، روزبه‌روز ضعیف‌تر و ناتوان‌تر شود. همزمان …

گزارش گونه‌ای از یک محفل؛ تشریح فعالیت ngo جدیدی با هدایت روحانی زاده‌ای با سعه صدر وتحصیل کرده – ضیاء مصباح(جبهه ملی ایران- تهران)

بانی و مبتکر درک مناسبی از شرایط اجتماعی دارد، عالم زاده ای پرهیز کار و از گروهی است که قبل از انقلاب با اخذ درجه فوق لیسانس از دانشگاه تهران با درجه مطلوب راهی اروپا …

حاشیه ای بر آثار تحریمها – ضیاء مصباح

تحریم ها ی تحمیل شده با توجه به وابستگی بسیار شدید کشور به درآمد نفت که برآمده از ناتوانی و بی تدبیری نظام حاکم درتنظیم روابط بین المللی و برنامه ریزی ها میباشد ، حفظ …