ضیاء مصباح : پاسخ به کسانیکه بعد از شصت و چهار سال هنوز دکتر محمد مصدق را بخاطر رد کردن پیشنهاد بانک بین المللی مورد انتقاد قرار میدهند، تجزیه و تحلیلی درباره پیشنهادات بانک بین المللی

با گذشت شصت وچهار سال از ملی شدن صنعت نفت ، کماکان در بعضی نوشته‌ها مشاهده می‌شود که شادروان دکتر محمد مصدق با رد پیشنهاد بانک بین‌المللی بزرگترین خطای دوران زمامداری‌اش را مرتکب شده است …

اظها ر وجود سرهنگ مآبانه شهردار تهران !؟ ضیاء مصباح

شهردار و همفکران ایشان با این نگرش که بنظرعمدی میرسد، و دعوا بر سر لحاف ملا ست، لاز م است پاسخ این سوال را بد هند که چه چیزی پس از گذشت بیش از ۶۰ سال نام او را با همه مما نعت و مخا لفت ها ، کما کان زنده نگه داشته است که در هر فرصت و بها نه ای گستاخانه به منزلت، اندیشمندی و فدا کاری بی نظیر اوجسارت ورزیده و خلاف واقعیت ها وحقیقت پرگویی میکنید؟!

دکتر مصدق و پیشنهاد بانک جهانی : ( به مناسبت ۶۴مین سالگرد ملی شدن صنعت نفت ):ضیا مصباح

با گذشت شصت وچهار سال، کماکان در بعضی نوشته‌ها مشاهده می‌شود که شادروان دکتر محمد مصدق با رد پیشنهاد بانک بین‌المللی بزرگترین خطای دوران زمامداری‌اش را مرتکب شده . آغازگر این دیدگاه نویسنده‌ی کتاب ” …

به مناسبت سی و ششمین سالگرد انقلا ب و مسا ئلی که از جهات مختلف دولت روحانی با ان مواجه وازانجام وظایف اصلی دور ما نده، امریکه نگاهی به سوگند ریاست جمهوری دراین زمان ضروری مینماید : ضیاء مصباح

توجه به ابعاد مختلف مطرح در سوگندنامه‌ی ریاست جمهوری که طبق قانون اساسی بایستی همزمان با قبول این مسئولیت خطیر در مقابل کتاب آسمانی ادا شود و حقیقت این سوگند که مطلقاً، به اعتبار چگونگی آن …

حادثه‌ی شانزده آذر به روایتی دیگر: ضیاءمصباح

در مهرماه ۱۳۳۲ دو ماه بعد از کودتای ۲۸ مرداد و پس از شروع کلاس‌های درس، تحرک دانشجویان برای مبارزه و مقاومت در برابر برنامه‌های کودتاچیان سراسر دانشگاه تهران را فرا گرفت. پخش وسیع اعلامیه‌های …

سخنی با دلواپسان وادی علوم، تحقیقات و فناوری کشورمان: ضیاء مصباح عضو جبهه ملی ایران، تهران

باز هم دولت تدبیر و امید شخصیتی فرهیخته، اندیشمند و مدیری شایسته را که منتخب دانشگاهیان ممتاز کشور آن هم در دانشگاه مادر می‌باشد و به عنوان رئیس پیشنهادی دانشگاه تهران انتخاب شده بود … …

از بام خانه تا به ثریا از آنِ تو – ضیا مصباح

آنچه که به صورت نسبتاً گسترده در کلیه‌ی وسایل ارتباط جمعی داخل و خارج انعکاس یافت نمایانگر گوشه‌ای از سیستم موجود است که آگاهانه به عنوان ابزار قابل به‌ کارگیری در موارد خاص و با …