پیدایش و فروپاشی فرقه دموکرات آذربایجان – سخنرانی کورش زعیم، هموند شورای مرکزی جبهه ملی ایران در مراسم بزرگداشت ۲۱ آذر در حزب پان ایرانیست

با وجودیکه روابط ایران با شوروی بر پایه پیمان ۱۹۲۱، بظاهر دوستانه شده بود، ولی با تثبیت حکومت شوروی و احساس اعتماد به نفس سران دولت بلشویکی، بلندپروازی هایی که تاریخ به وصییت نامه پتر …

سرزمین کورش سرزمین من – پیام سالانه روز جهانی کورش بزرگ:کورش زعیم

سرزمین کورش، سرزمین من، سرزمین دانایی، راستی، درستی و میهن دوستی. سرزمین برابری مردم و سروری جهان. سرزمین من، جمهوری اسلامی، سرزمین ناراستی، نادرستی و میهن فروشی، سرزمین نادانی، تبعیض و نابرابری و مردمی تحقیر …

به مناسبت سالروز ۲۱ آذر: گـزارشـی تـکـانـدهـنـده از بـردگـان ایـرانی (هـواداران حـزب تـوده) در شـوروی

خودباختگانی که خودرا به توهم ها و دروغها فروختند و امروز پشیمانی آنان در سن ۸۰-۹۰ سالگی سودی ندارد، در بهترین روزهای زندگی خود بصورت برده در سیبری جان خودرا کنده اند. نگاه کنید.