قطعنامه درباره همبستگی اقوام ایرانی، تمامیت ارضی و ساختار اداری کشور مصوب اولین کنگره جبهه ملی – اروپا، کنگره ورجاوند


کشور ایران، از دیرباز، میهن همه شهروندان، اقوام واقلیتهای های زبانی- فرهنگی و مذهبی ساکن آن است. هیچ یک ازآن ها، امتیازو برتری بردیگران ندارد وهمه باید ازحقوق شهروندی برابر برخوردار باشند. مظاهر ارزشمند هویت قومی در زمینه زبان و فرهنگ و هنر، باید محترم شمرده شود ومورد حمایت قانون قرارگرفته و راه پرورش، رشد و شکوفایی آن ها فراهم گردد. بی توجهی به این امر در کشوری با بافت قومی، مذهبی و زبانی- فرهنگی گوناگون برای وحدت ملی ایرانیان زیانبار است و بویژه در موقعیت جغرافیایی- سیاسی کنونی، تمامیت ارضی و یکپارچگی آنرا شدیدا بخطر میاندازد.
باوجود آمیزش گسترده اقوام ایرانی، شهروندان تشکیل دهنده ی ملت ایران ازیک هویت تباری- فرهنگی ویژه ای نیز برخوردارند. ولی آن ها مستقل ازریشه و تبار و هویت زبانی- فرهنگی شان، طی سده ها وهزاره ها زندگی و تاریخ وسرنوشت مشترک، ایرانی شده و بخش های بهم پیوسته ملت ایران را تشکیل می دهند که بیانگرتعلق ملی آن هاست و از اینرو هویت قومی ـ تباری و تعلق ملی، مکمل یکدیگر واجزای جدایی ناپذیر یک کل اند.

فارسی زبان رسمی و مشترک همه ایرانیان است. این زبان حاصل سده ها پرورش فرهنگی دیوانسالاران، بازرگانان و بویژه ادبای همه اقوام ایران میباشد. از خاجوی کرمانی تا نظامی گنجوی و از سعدی شیرازی تا فردوسی توسی، دیوانسالار، ادیب و دانشمند ایرانی مانند خواجه نظام الملک، خیام نیشابوری وابن سینای بلخی این زبان را در درازای تاریخ ساخته و پرداخته اند.
اما زبان رسمی و مشترک به معنی تک زبانی نیست. آموزش زبان مادری، درکنارزبان فارسی واستفاده و بکارگیری آن درامور محلی و ترویج آن دررسانه های محلی و وسایل ارتباط جمعی و نیزگنجاندن آموزش زبان های اقوام ایرانی دردروس اختیاری مدارس و دانشگاه ها، درشمار خواست های مهم جبهه ملی ایران- اروپا میباشد.

جبهه ملی ایران- اروپا با هرگونه تلاش و سیاستی که با سوء استفاده از نارضایتی های عمومی، ویژگی های قومی را مستمسک قرار داده و به تعصب ورزی قومی کشانده و به همبستگی ملی و تمامیت ارضی و یکپارچگی کشورایران آسیب برساند، اکیدا مخالف است. ماهرنوع رویکرد و سیاستی را که خصومت و تفرقه میان شهروندان تشکیل دهنده ملت ایران را دامن زند و یا با کمک و دخالت بیگانگان قصد تجزیه ایران را داشته باشد، شدیدا محکوم کرده و با آن مبارزه میکنیم.

جبهه ملی ایران- اروپا خواستارتمرکززدایی درساختاراداری و دربرنامه ریزی پروژه های اقتصادی و توسعه و توزیع عادلانه منابع ملی کشور است. تمرکز زدائی اداری- حکومتی می تواند رشد ناموزون اقتصادی- فرهنگی مناطق عقب افتاده کشور را تعدیل کند وشرایط مساعدی را برای ایجاد فرصت های برابردر زمینه های گوناگون برای همه شهروندان ایران فراهم آورد.
برای گذاراز ساختاراداری متمرکز کنونی به ساختاری غیرمتمرکز و تامین مشارکت مردم درامورخود و کمک به روند تحقق دمکراسی در ایران، باید از هرگونه پیشداوری و مدل سازی های ایدئولوژیک خودداری شود. گرچه جبهه ملی ایران-اروپا بروز شده مدل «انجمن های ایالتی و ولایتی» را که یکی از میراث درخشان انقلاب مشروطه است مد نظر دارد ولی باید گزینش مناسب ترین روش تمرکززدایی و شکل و ساختاردولت غیرمتمرکز، برای درج درقانون اساسی جمهوری ایران را برعهده مجلس موسسان منتحب ملت ایران خواهد گذارد که در شرایطی آرام و سنجیده با آرای مثبت بیشترین نمایندگانش تصمیم بگیرد.
کلن- یکم اکتبر ۲۰۰۷

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است