ارزش زنان در اسلام - بر گزیده های حدیث

قابلِ توجّه زنانی که سفره ابوالفضل مياندازند

 

- حضرت محمد فرمود:

زنان عورتند و بيهوده گفتار؛ چون عورتند در خانه ها... پنهانشان كنيد و گفتار بيهوده آنان را با سكوت خود چاره كنيد. (بحارالانوار، علامه مجلسی) (حدیث)

هرگاه زنی از جايی كه نشسته برخيزد، مردی آنجا ننشيند مگر زمانی كه سرد شود. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی) (حدیث)

 

- در حديث صحيح از امام رضا منقول است:

 

سه چيز است كه از سنت پيغمبران است: بوی خوش كردن و موهای زيادتی بدن را ازاله كردن و زنان بسيار داشتن، يا بسيار با ايشان مقاربت كردن . (حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

 

 

 زن كژدمی است شيرين گز. (نهج البلاغه)

 

 

- حضرت امام محمد باقر فرمود:

 

خوشم نمی آيد كه دنيا و آنچه در دنيا است داشته باشم و يك شب بی زن بخوابم. (حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

 

 

تمام زن شر است و بدتر از همه آنكه از بودنش گريزی نيست. (نهج البلاغه)

 

 

- حضرت محمد فرمود:

 

زنان را با چوب تأديب نكنيد، بلكه با گرسنگی و برهنگی تأديب كنيد تا در دنيا و آخرت راحت باشيد . (بحارالانوار، علامه مجلسی) (حدیث)

 

 

-ازامام محمد باقرمنقول است كه حضرت محمد فرمود:

 

بال و پر زنان را كوتاه كنيد به ترك لباس و زينت تا از خانه بيرون نروند. هركه راضی باشد به زينت و بيرون رفتن زنش از خانه، پس او ديّوث است و بنا می شود برای او هر قدمی كه بردارد خانه ای در جهنم. (مجمع المعارف و مخزن العوارف، محمد شفيع بن محمد صالح) (حدیث)

 

- حضرت محمد فرمود:

 

هركه اطاعت زنش كند؛ خدا او را به جهنم اندازد. پرسيدند كه غرض از اطاعت چيست؟ فرمود: مثلاً اذن می طلبد كه به حمام يا عروسی برود و مرد قبول می كند. (مجمع المعارف و مخزن العوارف، محمد شفيع بن محمد صالح) (حدیث)

 

ای مردم! آنان (زنان) از نظر ايمان و خرد و بهره، كمی و كاستی دارند: اما دليل كاستی آنها از نظر ايمان به جهت نخواندن نماز و نگرفتن روزه است در ايام حيض؛ و دليل كاستی آنان از نظر خِرَد اين است كه شهادت دو زن به جای يك مرد پذيرفته می شود؛ و دليل كاستی آنها از نظر بهره مادی نصيب ارث آنها به اندازه نصف مردان است . (نهج البلاغه)

 

 

از زنان بد بپرهيزيد و از زنان نيك هم برحذر باشيد و در كارهای نيكو از آنان پيروی نكنيد تا در كارهای زشت از شما پيروی نخواهند. (نهج البلاغه)

اگر امر می كردم كه كسی برای غير خدا سجده كند، هر آينه میگفتم كه زنان برای شوهران سجده كنند. (حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

 

- در حديث معتبر از حضرت محمد منقول است:

 

زنان را در غرفه و بالاخانه جا مدهيد و چيزی نوشتن به ايشان مياموزيد و سوره يوسف را تعليم ايشان مكنيد و چرخ رشتن به ايشان ياد بدهيد و سوره نور را به ايشان تعليم كنيد. (حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

 - به سند معتبر از حضرت محمد منقول است:

بهترين زنان شما زنی است كه فرزند بسيار آورد و دوست شوهر باشد و صاحب عفت باشد و در ميان خويشان خود عزيز باشد و نزد شوهرش ذليل باشد و از برای شوهر خود زينت و بشاشت كند و از ديگران شرم كند و عفت ورزد، هرچه شوهر گويد، شنود و آنچه فرمايد، اطاعت كند و چون شوهر با او خلوت كند، آنچه از او خواهد مضايقه نكند، اما به شوهر در نياويزد كه او را بر جماع بدارد.

 

بعد از آن فرمود: بدترين زنان شما زنی است كه در ميان قوم خود خوار باشد و بر شوهر مسلط باشد و فرزند نياورد و كينه ورز باشد و از اعمال قبيحه پروا نكند و چون شوهر غايب شود، زينت كند و خود را به ديگران نمايد و چون شوهر آيد، مستئری اظهار كند و سخنش نشنود و اطاعتش نكند و چون شوهر با او خلوت كند، مانند شتر صعب مضايقه كند . (حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

 

 

- حضرت صادق فرمود:

 

خوبی زن آن است كه مهرش كم باشد و زاييدنش آسان باشد و شومی زن آن است كه مهرش گران و زاييدنش دشوار باشد. (حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

- از حضرت صادق منقول است:

 

زن به منزله قلاده ای است كه در گردن خود می افكنی؛ پس ببين كه چگونه قلاده برای خود می گيری. (حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

 

 

- در حديث منقول است:

 

كه حضرت محمد چون به خواستگاری زنی می فرستاد، می فرمود گردنش را بو كنند كه خوشبو باشد و غوزك پايش پر گوشت باشد. (حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

 

- از امام رضا منقول است:

 

از سعادت آدمی است كه زن سفيدی داشته باشد. (حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

 

 

- در سندهای معتبر از حضرت محمد منقول است:

 

چهار چيز است كه از سنتهای پيغمبران است: بوی خوش كردن، نزديكی به زنان، مسواك كردن و خضاب كردن به حنا. (حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

 

 

- از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق منقول است:

 

حق تعالی برای زنان غيرت جايز نداشته است و از برای مردان غيرت قرار داده است، زيرا كه از برای مردان چهار زن و از متعه و كنيز آنچه خواهد، حلال گردانيده است و از برای زن به غير از يك شوهر حلال نكرده است. (حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

 

- حضرت محمد فرمود:

زن از ضلعی كج آفريده شده. اگر بخواهی راستش كنی، آنرا می شكنی و اگر بخواهی بهمان حالت از آن بهره برِ، بهره می بری و او هم كج باقی مانده است. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی) (حدیث

بهترين زنان، زنی است كه وقتی خشمگين شود يا شوهرش بر او خشم گيرد، به شوهرش بگويد: دستم را در دست تو می گذارم و خواب را به چشمم راه نمی دهم تا وقتی از من راضی شوی. (بحارالانوار، علامه مجلسی) (حدیث)

 

 

- امام صادق فرمود:

 

به زنان محبت علی را الهام كنيد و آنان را ابله و پاكدل واگذاريد. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی)

 

 

- حضرت علی فرمود:

 

سوره يوسف را به زنان خويش تعليم ندهيد و برای ايشان قرائت نكنيد كه در آن سوره فتنه هاست. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی) (حدیث)

 

- امام صادق فرمود:

 

علی بن الحسين چنين بود كه هرگاه شوهر دختر يا شوهر خواهرش نزد او می آمد، عبايش را پهن می كرد و او را می نشانيد، سپس می فرمود: مرحبا به كسی كه زحمت را برداشت و عورت را حفظ كرد. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی) (حدیث)

 

 

 

- امام صادق فرمود:

 

سه چيز موجب استراحت مؤمن است... و سوم دختری را كه با مردن يا عروس كردنش از خانه خارج كند. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی) (حدیث)

 

 

زمانی كه حضرت محمد اراده جنگی می نمود، همسرانش را جمع می كرد و با آنان مشورت می فرمود و سپس ير خلاف گفته و رأي آنها عمل می كرد. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی) (حدیث)

 

 

- حضرت محمد فرمود:

 

مساحقه (عمل جنسی زنان با يكديگر) مانند لواط (عمل جنسی مردان با يكديگر) است، هر دو زنی را كه اينكار كردند، بكشيد آنها را، بكشيد آنهارا. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی) (حدیث)

 

- امام صادق می فرمايد:

 

نگاه كردن به موی سر زنان چادر نشين و روستائيان و گبران آتش پرست و اقليتهای دينی مانعی ندارد، زيرا اگر آنان را نهی كنی، گوش نمی كنند. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی) (حدیث)

 

 

- حضرت محمد فرمود:

 

مثل زن صالح، حكايت كلاغ اعصم است كه دسترسی بر آن نزديك به محال است. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی) (حدیث)

 

- حضرت امام محمد باقر فرمود:

 

رازی به ايشان مگوييد و درباره خويشان شما آنچه گويند اطاعت مكنيد. (حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

 

 

- حضرت علی فرمود:

 

 

هر مردی كه كارهای او را زنی تدبير می كند، ملعون است. (حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

 

 

: ارزش زنان در اسلام - بر گزیده های حدیث

 

قابلِ توجّه زنانی که سفره ابوالفضل مياندازند

 

 

ارزش زنان در اسلام (بر گزیده های حدیث)

 

- حضرت محمد فرمود:

زنان عورتند و بيهوده گفتار؛ چون عورتند در خانه ها... پنهانشان كنيد و گفتار بيهوده آنان را با سكوت خود چاره كنيد. (بحارالانوار، علامه مجلسی) (حدیث)

هرگاه زنی از جايی كه نشسته برخيزد، مردی آنجا ننشيند مگر زمانی كه سرد شود. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی) (حدیث)

 

- در حديث صحيح از امام رضا منقول است:

 

سه چيز است كه از سنت پيغمبران است: بوی خوش كردن و موهای زيادتی بدن را ازاله كردن و زنان بسيار داشتن، يا بسيار با ايشان مقاربت كردن . (حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

 

 

 زن كژدمی است شيرين گز. (نهج البلاغه)

 

 

- حضرت امام محمد باقر فرمود:

 

خوشم نمی آيد كه دنيا و آنچه در دنيا است داشته باشم و يك شب بی زن بخوابم. (حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

 

 

تمام زن شر است و بدتر از همه آنكه از بودنش گريزی نيست. (نهج البلاغه)

 

 

- حضرت محمد فرمود:

 

زنان را با چوب تأديب نكنيد، بلكه با گرسنگی و برهنگی تأديب كنيد تا در دنيا و آخرت راحت باشيد . (بحارالانوار، علامه مجلسی) (حدیث)

 

 

-ازامام محمد باقرمنقول است كه حضرت محمد فرمود:

 

بال و پر زنان را كوتاه كنيد به ترك لباس و زينت تا از خانه بيرون نروند. هركه راضی باشد به زينت و بيرون رفتن زنش از خانه، پس او ديّوث است و بنا می شود برای او هر قدمی كه بردارد خانه ای در جهنم. (مجمع المعارف و مخزن العوارف، محمد شفيع بن محمد صالح) (حدیث)

 

- حضرت محمد فرمود:

 

هركه اطاعت زنش كند؛ خدا او را به جهنم اندازد. پرسيدند كه غرض از اطاعت چيست؟ فرمود: مثلاً اذن می طلبد كه به حمام يا عروسی برود و مرد قبول می كند. (مجمع المعارف و مخزن العوارف، محمد شفيع بن محمد صالح) (حدیث)

 

ای مردم! آنان (زنان) از نظر ايمان و خرد و بهره، كمی و كاستی دارند: اما دليل كاستی آنها از نظر ايمان به جهت نخواندن نماز و نگرفتن روزه است در ايام حيض؛ و دليل كاستی آنان از نظر خِرَد اين است كه شهادت دو زن به جای يك مرد پذيرفته می شود؛ و دليل كاستی آنها از نظر بهره مادی نصيب ارث آنها به اندازه نصف مردان است . (نهج البلاغه)

 

 

از زنان بد بپرهيزيد و از زنان نيك هم برحذر باشيد و در كارهای نيكو از آنان پيروی نكنيد تا در كارهای زشت از شما پيروی نخواهند. (نهج البلاغه)

اگر امر می كردم كه كسی برای غير خدا سجده كند، هر آينه میگفتم كه زنان برای شوهران سجده كنند. (حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

 

- در حديث معتبر از حضرت محمد منقول است:

 

زنان را در غرفه و بالاخانه جا مدهيد و چيزی نوشتن به ايشان مياموزيد و سوره يوسف را تعليم ايشان مكنيد و چرخ رشتن به ايشان ياد بدهيد و سوره نور را به ايشان تعليم كنيد. (حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

 - به سند معتبر از حضرت محمد منقول است:

بهترين زنان شما زنی است كه فرزند بسيار آورد و دوست شوهر باشد و صاحب عفت باشد و در ميان خويشان خود عزيز باشد و نزد شوهرش ذليل باشد و از برای شوهر خود زينت و بشاشت كند و از ديگران شرم كند و عفت ورزد، هرچه شوهر گويد، شنود و آنچه فرمايد، اطاعت كند و چون شوهر با او خلوت كند، آنچه از او خواهد مضايقه نكند، اما به شوهر در نياويزد كه او را بر جماع بدارد.

 

بعد از آن فرمود: بدترين زنان شما زنی است كه در ميان قوم خود خوار باشد و بر شوهر مسلط باشد و فرزند نياورد و كينه ورز باشد و از اعمال قبيحه پروا نكند و چون شوهر غايب شود، زينت كند و خود را به ديگران نمايد و چون شوهر آيد، مستئری اظهار كند و سخنش نشنود و اطاعتش نكند و چون شوهر با او خلوت كند، مانند شتر صعب مضايقه كند . (حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

 

 

- حضرت صادق فرمود:

 

خوبی زن آن است كه مهرش كم باشد و زاييدنش آسان باشد و شومی زن آن است كه مهرش گران و زاييدنش دشوار باشد. (حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

- از حضرت صادق منقول است:

 

زن به منزله قلاده ای است كه در گردن خود می افكنی؛ پس ببين كه چگونه قلاده برای خود می گيری. (حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

 

 

- در حديث منقول است:

 

كه حضرت محمد چون به خواستگاری زنی می فرستاد، می فرمود گردنش را بو كنند كه خوشبو باشد و غوزك پايش پر گوشت باشد. (حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

 

- از امام رضا منقول است:

 

از سعادت آدمی است كه زن سفيدی داشته باشد. (حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

 

 

- در سندهای معتبر از حضرت محمد منقول است:

 

چهار چيز است كه از سنتهای پيغمبران است: بوی خوش كردن، نزديكی به زنان، مسواك كردن و خضاب كردن به حنا. (حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

 

 

- از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق منقول است:

 

حق تعالی برای زنان غيرت جايز نداشته است و از برای مردان غيرت قرار داده است، زيرا كه از برای مردان چهار زن و از متعه و كنيز آنچه خواهد، حلال گردانيده است و از برای زن به غير از يك شوهر حلال نكرده است. (حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

 

- حضرت محمد فرمود:

زن از ضلعی كج آفريده شده. اگر بخواهی راستش كنی، آنرا می شكنی و اگر بخواهی بهمان حالت از آن بهره برِ، بهره می بری و او هم كج باقی مانده است. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی) (حدیث

بهترين زنان، زنی است كه وقتی خشمگين شود يا شوهرش بر او خشم گيرد، به شوهرش بگويد: دستم را در دست تو می گذارم و خواب را به چشمم راه نمی دهم تا وقتی از من راضی شوی. (بحارالانوار، علامه مجلسی) (حدیث)

 

 

- امام صادق فرمود:

 

به زنان محبت علی را الهام كنيد و آنان را ابله و پاكدل واگذاريد. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی)

 

 

- حضرت علی فرمود:

 

سوره يوسف را به زنان خويش تعليم ندهيد و برای ايشان قرائت نكنيد كه در آن سوره فتنه هاست. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی) (حدیث)

 

- امام صادق فرمود:

 

علی بن الحسين چنين بود كه هرگاه شوهر دختر يا شوهر خواهرش نزد او می آمد، عبايش را پهن می كرد و او را می نشانيد، سپس می فرمود: مرحبا به كسی كه زحمت را برداشت و عورت را حفظ كرد. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی) (حدیث)

 

 

 

- امام صادق فرمود:

 

سه چيز موجب استراحت مؤمن است... و سوم دختری را كه با مردن يا عروس كردنش از خانه خارج كند. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی) (حدیث)

 

 

زمانی كه حضرت محمد اراده جنگی می نمود، همسرانش را جمع می كرد و با آنان مشورت می فرمود و سپس ير خلاف گفته و رأي آنها عمل می كرد. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی) (حدیث)

 

 

- حضرت محمد فرمود:

 

مساحقه (عمل جنسی زنان با يكديگر) مانند لواط (عمل جنسی مردان با يكديگر) است، هر دو زنی را كه اينكار كردند، بكشيد آنها را، بكشيد آنهارا. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی) (حدیث)

 

- امام صادق می فرمايد:

 

نگاه كردن به موی سر زنان چادر نشين و روستائيان و گبران آتش پرست و اقليتهای دينی مانعی ندارد، زيرا اگر آنان را نهی كنی، گوش نمی كنند. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی) (حدیث)

 

 

- حضرت محمد فرمود:

 

مثل زن صالح، حكايت كلاغ اعصم است كه دسترسی بر آن نزديك به محال است. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی) (حدیث)

 

- حضرت امام محمد باقر فرمود:

 

رازی به ايشان مگوييد و درباره خويشان شما آنچه گويند اطاعت مكنيد. (حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

 

 

- حضرت علی فرمود:

 

 

هر مردی كه كارهای او را زنی تدبير می كند، ملعون است. (حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)