حمله رئيس مرکز امور بانوان به فعالان حقوق زن

 

رئيس مرکز امور زنان رياست جمهوري پس از چهار سال پرده نشيني ناگهان پرده برانداخت و در نشست خبري که فقط رسانه هاي خودي را دعوت کرده بودند عملکرد دولت اصلاحات در زمينه زنان را نقد کرد و از دستاوردهاي مهم دولت نهم براي زنان سخن گفت. بسياري از خبرنگاران حوزه زنان هيچ گاه افتخار آشنايي حضوري با زهره طبيب زاده نوري را پيدا نکرده اند. البته اين رويه چندان دور از ذهن نيست چراکه پيش از اين در باب راهکارهاي اعطاي جايگاه اظهارنظرهاي جالبي کرده بودند. براي مثال چند ماه پيش از حضور زنان در عرصه هاي اجتماعي به شدت ابراز نگراني کرده و به مسوولان هشدار داده بود در حالي که ۷۰ درصد کرسي هاي پزشکي در دانشگاه ها را دختران اشغال کرده اند، فکر نمي کنيد آينده کشور چگونه تامين خواهد شد؟

 طبيب زاده نوري که براي قوام گفته هايش به آمار استناد مي کرد، بيش از آنکه از فعاليت هاي دولت نهم خبر دهد به دولت گذشته تاخت. به گفته او در اين مرکز در دولت گذشته در اشتغال زايي فقط سه صفحه عملکرد وجود دارد. اين مرکز در دولت قبل مرکز امور مشارکت زنان نام داشت که در دولت نهم به مرکز امور بانوان و خانواده تغيير نام داد. سکوت رئيس مرکز امور بانوان رياست جمهوري در اين سال ها به گفته خودش به خاطر حفظ نظام بوده ولي با شعارهاي تبليغاتي که برخي عليه دولت نهم سرمي دهند، اگر لازم باشد اسناد و مدارک مربوط به فعاليت هاي دولت قبلي را افشا مي کنيم .

 علت واکنش طبيب زاده شايد ريشه در مواضع کانديداهاي اصلاح طلب درباره پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان دارد چون صراحتاً اين شعار را زير سوال برد که اقدامات صورت گرفته در جهت الحاق جمهوري اسلامي به کنوانسيون رفع تبعيض در دولت هشتم با مدارک و برنامه ها و اقدامات شان قابل مشاهده است.

 او مصداق بي برنامگي دولت هشتم درباره زنان را بي توجهي اين دولت به شهرهاي مرزي دانست و احتمالاً تلاش دولت براي توانمندي زنان اين منطقه را اين گونه تعبير کرد که آنها را تحريک کرده براي دفاع از حقوق خودشان قيام کنند. البته از نظر استانداردهاي جهاني تلاش براي توانمند سازي زنان براي احقاق حقوق خود بهترين روش کمک به آنها است.

 رئيس مرکز امور زنان رياست جمهوري به کمپين يک ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز هم اشاره کرد و از آن به عنوان کمپين امضاي ميليوني براي دفاع از شيرين عبادي ياد کرد و فعاليت هاي شيرين عبادي را بيشتر توضيح داد؛ شيرين عبادي يک زن سرسپرده حامي بهائيت است که جايزه نوبل را به وي دادند که با پوشش قانوني بتواند براي مخالفت با نظام اسلامي در کشور خرج کند و در ضمن تحت کنترل و حفاظت هم باشد.

 طبيب زاده با ادبياتي که کمتر در بين مسوولان رايج است برنده جايزه صلح نوبل را مورد نقد قرار داد؛ وقتي روي هزاران زن و کودک مظلوم فلسطيني و غزه فسفر سفيد ريخته شد اين مدافعان حقوق زنان مرده بودند، در آن زمان شيرين عبادي کدام گورستاني بود. اين در حالي است که شيرين عبادي با انتشار بيانيه يي حمله به مردم بي پناه غزه را محکوم کرد.

 رئيس مرکز امور بانوان در توضيح فعاليت هاي اين مرکز در دولت نهم باز هم به شيرين عبادي اشاره کرد؛ شيرين عبادي سلطنت طلب زمان شاه بود که به عنوان يک زن فرهيخته از وي دفاع مي کنند.

 رئيس مرکز امور زنان رياست جمهوري به همسر رئيس جمهور سابق اتهام زد که از آفريقا الماس نتراشيده وارد ايران کرده است و آن را نشان آن دانست که بايد در شعار حمايت از مستضعفان اصلاح طلبان شک کرد. اين گفته بازهم در حالي است که خاتمي تنها رئيس جمهوري بود که تمام هداياي خود را در طول رياست جمهوري به موزه سپرد. وي رئيس سابق اين مرکز را نيز متهم کرد که خودش، خواهر و برادرش داراي پرونده هاي مالي هستند، ما با صبر کار کرديم ولي برخي مسائل را از حد گذراندند و من هم امروز فقط کمي از اين مسائل را بازگو کردم. طبيب زاده که از گفته هاي خود به عنوان کمي از مسائلي که بازگو شده است ياد کرد فعاليت اين مرکز در دولت نهم را اين گونه تشريح کرد؛ ايجاد هشت کارگاه خوداشتغالي ويژه دختران معلول، حمايت و تقويت اين کارگاه ها، ايجاد ۹۴۵ تعاوني، تعداد ۱۷۸ گروه هميار و حمايت از مراکز رشد و کارآفريني در ۱۲ استان بخشي از فعاليت هاي مرکز امور زنان رياست جمهوري در دولت نهم بوده است.

 تجهيز ۱۹ هزار و ۵۷۶ مدرسه به وسايل آموزشي و ورزشي از ديگر فعاليت هايي است که رئيس مرکز امور بانوان رياست جمهوري آن را به عنوان کارنامه کاري خود ارائه کرد. البتهبرگزاري دو دوره نمايشگاه عذرا، چهار دوره نمايشگاه زنان نام آور و نا ن آور و پنج نمايشگاه منطقه يي و ۱۵۶ مورد چاپ و نشر از جمله فعاليت هاي زنان سرپرست خانوار بوده است. طبيب زاده همين طور ۷۸۰ مورد ملاقات با شخصيت هاي داخلي و ۸۲ مورد ملاقات با شخصيت هاي خارجي را به عنوان کارنامه خود براي زنان ارائه کرد.

 اعتماد