طرح حقوق زنان ايران در نشست سازمان ملل متحد


امروز (چهارشنبه) جمعي از فعالان پيشرو حقوق زن در ايران با شرکت در پنجاه و سومين نشست کميسيون مقام زن، ويژه سازمانهاي غير دولتي، اعلام کردند که عليرغم اهميت نقش زنان در همه حوزه هاي اجتماعي، زنان ايران در مبارزاتشان براي برابري جنسيتي، در بسياري از حوزه ها با چالش هاي جدي مواجه هستند.

زنان شرکت کننده در اين کنفرانس در ميزگردي تحت عنوان "نابرابري هاي ميان زنان و مردان، خشونت عليه زنان و اچ آي وي ايدز در ايران" سخنراني کردند. اين ميزگرد توسط انجمن ايتاليايي زنان در توسعه (آيدوس) سازماندهي شده است.

در حاليکه مدافعان حقوق زن بيش از يکصد سال است که براي برابري مبارزه مي کنند، اما در سالهاي اخير شاهد سياستهايي بوده اند که نابرابري هاي جنسيتي در آنها شدت گرفته است. در ايران در سه دهه اخير، سياستهاي دولتي بيش از برابري جنسيتي بر عدالت جنسيتي مبتني بوده است. به عبارت ديگر، دولت مروج سياستهايي است که مدعي تفاوتهاي ميان مردان و زنان است و متناسب با آن بايد حقوق، مسئوليتها و نقش هاي انها نيز متفاوت باشد.

دانيلا کلمبو؛ رئيس آيدوس در اين نشست گفت:"زنان ايراني يکي از پوياترين و موثرترين جنبش هاي برابري جنسيتي را در جهان امروز رهبري مي کنند. طيف وسيعي از فعاليتهايي که توسط اين فعالان حقوق زن مورد بحث قرار گرفت وطرح چالش هاي پيش روي آنها بر اهميت حقوق زنان و فوريت مبارزه براي آن گواهي مي دهند."

سوسن طهماسبي يک ديد کلي ازجنبش کمپين يک ميليون امضا، که جنبشي است مبتني بر توده مردم و هدف آن اصلاح قوانين تبعيض آميز عليه زنان است، ارائه کرد. سوسن طهماسبي هم اثرات تبعيض قانوني بر زندگي زنان و هم فعاليتهاي صلح آميز کمپين را براي تغيير مورد بحث قرار داد و به حضور سه نسل از زنان و مردان برابري خواه در اين جنبش اشاره کرد. او همچنين ، به اجراي حکم زندان عاليه اقدام دوست که بخاطر شرکت در تجمع مسالمت آميز عليه قوانين تبعيض آميز به سه سال زندان محکوم شد و در حال حاضرنيز در زندان بسر مي برد در سخنراني خود اشاره کرد

خديجه مقدم در اين نشست گفت که نابرابري هاي اقتصادي و نبود فرصتهاي برابر شغلي، بر زنان بطور نامتناسبي اثر مي گذارد. او با اشاره بر اينکه زنان سرپرست خانوار که تعدادشان رو به افزايش است و از فشارهاي اقتصادي شديدي رنج مي برند و بسياري از آنها در وضعيت زير خط فقر زندگي مي کنند، تاکيد کرد که ضروري است که برنامه هايي با ثبات براي توانمند سازي اقتصادي زنان به فوريت اجرا شوند. خديجه مقدم فرهنگ پدرسالارانه، تبعيض قانوني عليه زنان و عدم برنامه ريزي هاي متناسب با نيازها را چالش هاي اصلي پيش رو براي توانمند سازي اقتصادي زنان در ايران معرفي کرد.

آسيه اميني در باره مجازات سنگسار گفت که چگونه تبعيض عليه زنان که در قانون مجازات تعريف شده است به همراه شرايط نا برابر اجتماعي به احکام سنگسار منجر مي شوند. آسيه اميني از تحقيقات خود در باره موارد سنگسار زنان در سالهاي اخير گزارش داد و در باره کار فعالان براي پايان دادن به سنگسار بحث کرد.

پروين بختيارنژاد اشاره کرد که خشونت عليه زنان بويژه در استانهاي عشايرنشين در ايران شدت دارد. او ضمن ارائه مباحثي از تحقيق وسيع خود در باره قتل ناموسي گفت که تعصبات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و قانوني عليه زنان در جوامع عشايري به افزايش تعداد قتل هاي ناموسي منجر مي شوند.

فاطمه فرهنگ خواه بر مسائل زنان سرپرست خانوار مبتلا به ايدز تاکيد کرد. فرهنگ خواه گفت که اکثريت اين زنان، که بسياري از آنها از نظر اقتصادي فقير هستند و خودشان هم به ايدز مبتلا مي باشند، و در بسياري از موارد شوهران آنها يا بخاطر مواد مخدر در زندانند و يا در اثر ابتلا به ايدز از پا در آمده اند. او بر بار مسئوليت اين زنان اشاره کرد و گفت که اين زنان بار مسئوليتهاي چندگانه براي تامين زندگي افراد خانواده، مراقبت از فرزندان (که آنها نيز احتمالا به ايدز مبتلا هستند) و مراقبت از خودشان را بر دوش مي کشند که غالبا توسط سياستگذاران ناديده گرفته مي شود.

شهلا اختري چالش هاي همکاري ميان آژانس هاي سازمان ملل متحد و تشکل هاي غير دولتي در ايران در زمنيه ايدز را مورد بحث قرار داد وضمن يادآوري دست آوردها ي موثر، توصيه هايي هم براي آژانس هاي سازمان ملل و هم براي تشکلها به منظور بهبود همکاري ها ارائه کرد. او ضمن تاکيد بر اهميت چنين همکاري هايي براي پرداختن به مسائل زنان ايراني که توسط ساير سخنرانان ارائه شده است، براي حرکت به سمت امحاء نابرابري هاي جنسيتي وجلوگيري از گسترش بيماري ايدز بر همکاري سه جانبه بين ارگانهاي دولتي ، آژانسهاي سازمان ملل و نهادهاي مردم نهاد ايراني تاکيد کرد.

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .