زهرا شجاعي: احتمال وقوع بحران در حوزه زنان

 

کلمه: رئيس اسبق مرکز امور مشارکت زنان که با روي کار آمدن دولت نهم به مرکز امور زنان و خانواده تغيير نام داد، معتقد است ، نقش اجتماعي ومشارکت سياسي واقتصادي زنان، به هيچ عنوان مورد توجه دولت نيست وتنها نقش زن ،دردرون خانواده تعريف مي شود.

زهرا شجاعي در گفت و گو با خبرنگار «کلمه» هشدار داد که در صورت ادامه اين روند، بحران ها و آسيب هاي اجتماعي جدي به عنوان تهديدي براي جامعه زنان اتفاق مي افتد.

وي گفت: «نيازهاي زنان ودختران جوان با دهۀ گذشته وحتي نيم دهۀ گذشته خيلي متفاوت شده است. بي توجهي به اين امر ومحدود کردن زنان در فعاليتهاي اجتماعي و پاسخ ندادن به خواسته ها ومطالبات آنها که شامل اشتغال ، امنيت اجتماعي و... است سبب مي شود يک انرژي فعال وآزاد شدۀ آماده به خدمت را که مي توان از آن استفاده کرد تبديل به تهديد کنيم. در نتيجه بحران اجتماعي به وجود مي آيد و آسيبهاي اجتماعي زياد مي شود.»

وي به اقدامات دولت نهم در حوزه زنان اشاره مي کند:«دولت در حوزه زنان پايبند برنامه نيست و نگاهي بسيارمنفي نسبت به برنامه دارد. يعني معتقد است برنامه چهارم در حوزه زنان،يک برنامه فمنيستي است. آنها يک تعريف درست ازمفهوم عدالت جنسيّتي ندارند به طوريکه در مجلس هفتم ،با سر و صداي زياد وبا برداشت غلط از اين کلمه که آن را با عدالت جنسي اشتباه گرفتند، عدالت جنسيتي را از برنامه چهارم حذف کردند.» وي مي گويد: بودجه مرکز امور زنان در مدت سه سال به يک سوم کاهش پيدا کرد يعني از 22ميليارد تومان به هشت ميليارد تومان رسيد.

وي اين پرسش را مطرح کرد که مرکز در مورد مطالبات زنان کدام جامعه ودر کدام عصر (آيا عصر قاجار) فعاليت مي کند؟ و مي گويد: «در سه سال اخير،آمار نشان مي دهد که 3 درصد کارکنان زن دردستگاههاي دولتي کاهش پيدا کرده يعني سياست هاي به ظاهر حمايتي دولت از اشتغال زنان، مثل افزايش مرخصي زايمان از چهار ماه به شش ماه يا اصلاح ساعت کار زنان نتيجه عکس داشته است.

وي افزود:«اگر بخواهم در يک جمله عملکرد مرکز امور زنان در طي اين سه سال راتشريح کنم بايد بگويم که اين مرکز مسئوليت کميته امداد را به علاوه مسئوليت امور تربيتي مدارس را با هم جمع کرده ويکسري برنامه در اين زمينه ارائه داده يعني اگر مجموعه کارهاي آنها را ببينيد به اين نتيجه مي رسيد.»

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .