زنان برانداز نيستند


‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎سيمين‎ ‎بهبهاني

روز

‫پنجشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۷

اميدمعماريان‎ ‎
 

سيمين‎ ‎بهبهاني،‎ ‎شاعر معروف‏‎ ‎ايراني‎ ‎و‎ ‎يکي‎ ‎از‎ ‎حاميان‎ ‎معنوي‎ ‎جنبش‎ ‎زنان،‎ ‎در‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎روز‎ ‎به‎ ‎ويژگي‎ ‎هاي‎ ‎اهداي‎ ‎جايزه‎ ‎سيمون‎ ‎دوبوار‎ ‎به‎ ‎کمپين‎ ‎يک‎ ‎ميليون‎ ‎امضا‎ ‎پرداخته‎ ‎است. او‎ ‎که اخيرا ‏‎ ‎در‎ ‎سفري‎ ‎به‎ ‎پاريس‎ ‎به‎ ‎نمايندگي‎ ‎از‎ ‎اعضاي‎ ‎اين‎ ‎کمپين‎ ‎جايزه‎ ‎را‎ ‎دريافت‎ ‎کرد،‎ ‎روز‎ ‎يکشنبه‎ ‎به‎ ‎تهران‎ ‎بازگشت‎ ‎و‎ ‎درمراسمي‎ ‎جايزه‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎اختيار‎ ‎کمپين‎ ‎قرار‎ ‎داد. اين‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎را‎ ‎مي‎ ‎خوانيد. ‏‎ ‎‎

‎‎ ‎
‎‎
احساستان‎ ‎از‎ ‎دريافت‎ ‎جايزه‎ ‎سيمون‎ ‎دوبوار‎ ‎به‎ ‎نمايندگي‎ ‎از‎ ‎اعضاي‎ ‎کمپين‎ ‎يک ميليون امضا چه‎ ‎بود؟‎ ‎‎ ‎

خيلي‎ ‎خوشحالم‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎نمايندگي‎ ‎از‎ ‎جنبش‎ ‎زنان‎ ‎و‎ ‎کمپين يک ميليون امضا‎ ‎به‎ ‎پاريس‎ ‎سفر‎ ‎کردم تا جايزه‎ ‎را‎ ‎براي‎ ‎خانم‎ ‎ها‎ ‎دريافت‎ ‎و‎ ‎اين امانت‎ ‎را‎ ‎تقديمشان‎ ‎کنم. دو‎ ‎روز‎ ‎پيش‎ ‎حدود‎ ‎چهل‎ ‎نفر‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎بانوان‎ ‎به‎ ‎منزل‎ ‎من‎ ‎آمدند‎ ‎و‎ ‎جايزه‎ ‎را‎ ‎تحويل‎ ‎دادم. ‏بسيار‎ ‎خوشحال‎ ‎شدند‎ ‎و‎ ‎قرار‎ ‎شد‎ ‎فکري‎ ‎کنند‎ ‎که‎ ‎کجا براي‎ ‎نگهداري‎ ‎جايزه‎ ‎مناسبتر‎ ‎است. ان‎ ‎شاء‎ ‎الله‎ ‎که‎ ‎سالهاي‎ ‎سال‎ ‎باقي‎ ‎بماند‎ ‎و‎ ‎نمادي‎ ‎ازفعاليت‎ ‎هاي‎ ‎زنان‎ ‎باشد.‏
‎ ‎

‎‎نگاه‎ ‎اهداکنندگان‎ ‎جايزه‎ ‎به‎ ‎فعاليت‎ ‎زنان‎ ‎ايراني‎ ‎چگونه‎ ‎بود؟‎ ‎‎ ‎

آنهايي‎ ‎که‎ ‎اين جايزه‎ ‎را‎ ‎اهدا‎ ‎کردند‎ ‎قطعا‎ ‎به‎ ‎لياقت کساني‎ ‎که‎ ‎براي دريافت‎ ‎آن‎ ‎برگزيده شده‎ ‎بودند‎ ‎اعتقاد‎ ‎داشتند. من‎ ‎از‎ ‎طرف‎ ‎زنان‎ ‎از‎ ‎هيات‎ ‎ژوري،‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎خانم‎ ‎ژولي‎ ‎کريستوا‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎دخترخوانده‎ ‎سيمون‎ ‎دوبوار‎ ‎تشکر‎ ‎کردم‎ ‎و‎ ‎اميدوارم‎ ‎که‎ ‎خانم‎ ‎ها‎ ‎خودشان‎ ‎نيز تشکر‎ ‎شان‎ ‎را‎ ‎اعلام‎ ‎کنند. ‏‎ ‎اين‎ ‎جايزه‎ ‎ارزشمندي‎ ‎است‎ ‎در يادبود‎ ‎خانمي‎ ‎که‎ ‎هم‎ ‎فيلسوف‎ ‎بوده‎ ‎وهم‎ ‎فمينيست. اين‎ ‎جايزه‎ ‎نشان‎ ‎دهنده‎ ‎لياقت‎ ‎زنان‎ ‎ايراني‎ ‎است. ‏‎ ‎‎ ‎

‎‎تاثير‎ ‎اين‎ ‎چنين‎ ‎تشويق‎ ‎هايي‎ ‎روي‎ ‎فعاليت‎ ‎هاي‎ ‎جامعه‎ ‎زنان‎ ‎چيست؟‎ ‎‎ ‎

انسان‎ ‎بسته‎ ‎به‎ ‎تشويق‎ ‎است. اگر‎ ‎توي‎ ‎ذوق‎ ‎آدم‎ ‎بخورد‎ ‎کار‎ ‎کردن‎ ‎سخت‎ ‎مي‎ ‎شود! خوشبختانه‏‎ ‎خانم‎ ‎هاي‎ ‎ما‎ ‎خيلي‎ ‎استوار‎ ‎بوده‎ ‎اند‎ ‎و‎ ‎بسيار کار‎ ‎کرده‎ ‎اند. به‎ ‎ياد‎ ‎مي‎ ‎آوردم‎ ‎شايد‎ ‎حدود‎ ۱۲ ‎سال‎ ‎پيش‎ ‎خانم‎ ‎ها‎ ‎نوشين‎ ‎احمدي،‎ ‎اردلان‎ ‎، شجاعي، ميرحاج‎ ‎و ‏چندين‎ ‎تن‎ ‎ديگر،‎ ‎که‎ ‎نام‎ ‎آنها‎ ‎را‎ ‎هم‎ ‎اکنون‎ ‎به‎ ‎ياد‎ ‎نمي‎ ‎آورم،‎ ‎آمدند‎ ‎و‎ ‎بنيان‎ ‎گذاري‎ ‎سازماني را براي‎ ‎ارتقاي‎ ‎فرهنگ‎ ‎زنان‎ ‎مژده‎ ‎دادند‎ ‎و من‎ ‎هم‎ ‎قول‎ ‎دادم‎ ‎هر‎ ‎نوع‎ ‎همکاري‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎دستم‎ ‎برآيد‎ ‎با‎ ‎آنها‎ ‎انجام‎ ‎دهم. خوشبختانه‎ ‎اين‎ ‎سازمان‎ ‎طي‎ ‎اين‎ ‎سالها‎ ‎بسيار‎ ‎خوب‎ ‎فعاليت‎ ‎کرده‎ ‎و بسياري‎ ‎از‎ ‎خانم‎ ‎ها‎ ‎را‎ ‎جذب‎ ‎خود‎ ‎کرده،‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎خانم‎ ‎شيرين‎ ‎عبادي‎ ‎و‎ ‎شهلا‎ ‎لاهيجي‎ ‎و‎ ‎شيوا‎ ‎دولت‎ ‎آبادي‎ ‎و ديگران که‎ ‎متاسفم‎ ‎که‎ ‎نمي‎ ‎توانم‎ ‎فرد‎ ‎فرد‎ ‎اين‎ ‎بانوان‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎خاطر‎ ‎بياورم. اما‎ ‎قلبا‎ ‎سپاسگزار‎ ‎همه‎ ‎هستم. اين‎ ‎جايزه‎ ‎قطعا‎ ‎در‎ ‎روحيه‎ ‎خانم‎ ‎ها بسيار‎ ‎موثرخواهد‎ ‎بود‎ ‎و‎ ‎آنها‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎کارکردن‎ ‎استوارتر‎ ‎خواهد‎ ‎کرد. اميدوارم‎ ‎دريافت‎ ‎چنين‎ ‎جوايزي‎ ‎براي‎ ‎آنها‎ ‎توام با‎ ‎فعاليت‎ ‎بيشتر‎ ‎باشد‎ ‎و‎ ‎سازمان‎ ‎آنها‎ ‎را‎ ‎محکمتر‎ ‎واستوار‎ ‎تر‎ ‎کند‎ ‎و‎ ‎نگاه زنان‏‎ ‎ايراني‎ ‎را‎ ‎نسبت‎ ‎به‎ ‎خودشان‎ ‎جلب‎ ‎کند‎ ‎تا‎ ‎مشکلاتي‎ ‎که‎ ‎بر‎ ‎سرراهشان‎ ‎‏ وجود داشته‎ ‎از‎ ‎بين‎ ‎برود. آرزوي‎ ‎خير‎ ‎براي‎ ‎کمپين‎ ‎و‎ ‎همه‎ ‎بانوان‎ ‎دارم‎ ‎و‎ ‎اميدوارم‎ ‎به‎ ‎آنها‎ ‎به‎ ‎چشم‎ ‎احترام‎ ‎نگاه‎ ‎شود‎ ‎و‎ ‎هيچ‎ ‎خانمي‎ ‎به‎ ‎خاطر‎ ‎گرفتن‎ ‎يک‎ ‎امضا‎ ‎گرفتار‎ ‎توهين‎ ‎و‎ ‎زندان‎ ‎و‎ ‎ديگر‎ ‎زحمات‎ ‎نشود. ‏‎ ‎‎ ‎

‎‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎برخوردهايي‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎آنها‎ ‎اشاره‎ ‎کرديد،‎ ‎آيا‎ ‎هنگام‎ ‎سفر‎ ‎نگران‎ ‎نبوديد‎ ‎که‎ ‎مشکلي‎ ‎براي‎ ‎شما‎ ‎به‎ ‎وجود‎ ‎بيايد؟‎ ‎‎‎

اين‎ ‎نگراني‎ ‎ها براي‎ ‎همه‎ ‎وجود دارد. آدم‎ ‎اگر‎ ‎نگران‎ ‎نباشد‎ ‎مثل‎ ‎اين‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎فکر‎ ‎نداشته‎ ‎نباشد. من‎ ‎نگران‎ ‎اين‎ ‎بودم‎ ‎که‎ ‎مبادا‎ ‎نتوانم‎ ‎اين‎ ‎وظيفه‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎خوبي‎ ‎انجام‎ ‎بدهم. خوشبختانه‎ ‎در‎ ‎سر راه‎ ‎من‎ ‎هيچ‎ ‎مشکلي‎ ‎نبود‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎کمال‎ ‎آسودگي‎ ‎رفتم‎ ‎و‎ ‎وظيفه‎ ‎خودم‎ ‎را‎ ‎انجام‎ ‎دادم‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎بازگشت‎ ‎هم‎ ‎هيچ‎ ‎مشکلي‎ ‎نداشتم.‏‎ ‎اميدوارم‎ ‎قدرتمندان‎ ‎وطن‎ ‎من‎ ‎و‎ ‎کساني‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎امور‎ ‎دخيل‎ ‎هستند‎ ‎بينديشند‎ ‎که‎ ‎زنان‎ ‎بايستي‎ ‎کار‎ ‎کنند‎ ‎وحقوق‎ ‎خودشان‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎دست‎ ‎بياورند‎ ‎وبه‎ ‎فکر‎ ‎آينده‎ ‎کشورشان‎ ‎باشند. اميدوارم هيچ‎ ‎توهين‎ ‎وتحقيري‎ ‎عليه زنان انجام‎ ‎نگيرد‎ ‎و‎ ‎مشکلات‎ ‎از‎ ‎سر‎ ‎راه‎ ‎آنها‎ ‎برداشته‎ ‎شود. ‏‎ ‎‎ ‎

‎‎اين واقعيت که‎ ‎برخي‎ ‎مقامات‎ ‎حکومتي نسبت‏‎ ‎به‎ ‎فعاليت‎ ‎زنان بدبين‎ ‎هستند‎ ‎را‎ ‎چگونه‎ ‎مي‎ ‎بينيد؟‎‎

‎ ‎‏ اگر‏‎ ‎کسي‎ ‎بخواهد‎ ‎به‎ ‎فعاليت‎ ‎زنهاي‎ ‎کشور‎ ‎و‎ ‎درخواست برابري آنها‎ ‎با‎ ‎مردان بدبين باشد، قطعا‎ ‎بايد‎ ‎در‎ ‎طرز‎ ‎تفکر‎ ‎او‎ ‎ترديد‎ ‎کرد. حتما‎ ‎يک‎ ‎جاي‎ ‎کار‎ ‎خراب‎ ‎است. اميدوارم‎ ‎کسي‎ ‎نباشد‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎چشم‎ ‎ترديد‎ ‎به‎ ‎فعاليت‎ ‎هاي‎ ‎زنان‎ ‎نگاه‎ ‎کند. ما‎ ‎آبادي‎ ‎و‎ ‎آزادي‎ ‎کشورمان‎ ‎را‎ ‎مي‎ ‎خواهيم. ‏‎ ‎ما‎ ‎هيچ‎ ‎وقت‎ ‎نمي‎ ‎خواهيم‎ ‎کاري‎ ‎کنيم‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎زيان‎ ‎کشور‎ ‎باشد. قدرتمندان‎ ‎وحکومتگران‎ ‎هم‎ ‎بايد‎ ‎اين‎ ‎مساله‎ ‎را‎ ‎درک‎ ‎کنند‎ ‎وبه‎ ‎خواست خانم‎ ‎ها‎ ‎احترام‎ ‎بگذارد. ‏‎ ‎‎ ‎

‎‎آيا‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎نزديک‎ ‎شدن‎ ‎به‎ ‎انتخابات‎ ‎و‎ ‎اتفاقاتي‎ ‎که‎ ‎براي‎ ‎خانم‎ ‎عبادي‎ ‎وکانون‎ ‎مدافعان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎افتاد‎ ‎فشار‎ ‎روي‎ ‎فعالان‎ ‎زن‎ ‎بيشتر‎ ‎شود؟‎ ‎

متاسفم‎ ‎از بابت‎ ‎اتفاقي‎ ‎که‎ ‎براي‎ ‎خانم‎ ‎عبادي‎ ‎افتاد.‏‎ ‎آن، يک‎ ‎اشتباه‎ ‎بسيار بزرگ‎ ‎از سوي دست‎ ‎اندرکاران‎ ‎بود‎ ‎و‎ ‎فکر‎ ‎مي‎ ‎کنم‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎وضعيت‎ ‎پيشمان‎ ‎باشند. اميدوارم‎ ‎در‎ ‎آينده‎ ‎با‎ ‎چشم‎ ‎باز‎ ‎وعقل‎ ‎و‎ ‎درايت‎ ‎کافي‎ ‎امور‎ ‎را‎ ‎اداره‎ ‎کنند‎ ‎و اميدوارم‎ ‎که‎ ‎زنها‎ ‎درآينده‎ ‎موفق‎ ‎باشند. به طور کلي، من‎ ‎فکرنمي‎ ‎کنم‎ ‎اشکال‎ ‎زيادي بر سر راه فعاليت زنان ‏‎ ‎پيش‎ ‎بيايد،‎ ‎چرا‎ ‎که‎ ‎زنها‎ ‎دارند‎ ‎کم‎ ‎کم‎ ‎خودشان‎ ‎را‎ ‎مي‎ ‎شناساند‎ ‎و‎ ‎ثابت‎ ‎مي‎ ‎کنند‎ ‎که‎ ‎نه‎ ‎برانداز‎ ‎هستند‎ ‎نه‎ ‎چريک‎ ‎ونه‎ ‎مخالف‎ ‎کسي،‎ ‎بلکه‎ ‎فقط‎ ‎مي‎ ‎خواهند‎ ‎که‎ ‎قوانين‎ ‎انساني‎ ‎درباره‎ ‎آنها‎ ‎اجرا‎ ‎شود‎ ‎و‎ ‎آنها‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎چشم‎ ‎نيمه‎ ‎بيمار‎ ‎و‎ ‎ناتوان جامعه‏‎ ‎نگاه‎ ‎نکنند‎ ‎و‎ ‎بدانند‎ ‎که‎ ‎زنان،‎ ‎مادر‎ ‎ها‎ ‎و خواهر‎ ‎و ‏دخترهاي‎ ‎آنها‎ ‎هستند.

 
 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .