سیزده آبان و کودتاچیان

 

کوروش گلنام

 

 11 آبان 1388       


سه روز دیگر سیزده آبان فرا می رسد. روزی که می تواند بار دیگر نمایشی کوبنده از توان مندی و اراده استوار بزرگترین شمار مردم ایران در راه رسیدن به خواست های به حق خود در برابر کودتا چیان باشد. تا کنون کوشندگان راه آزادی در درون ایران به ویژه جوانان و دانش جویان گرامی، هشیاری، دانایی و توانا یی های ابتکاری خود را به خوبی نشان داده و توانسته اند برنامه های خرابکارانه تدارک دیده شده از سوی کودتاچیان را خوب شناسایی نموده و آن ها را بی اثر نمایند. پس از شرکت میلیونی مردم در "روز ایرانی"(قدس پیشین) وسر دادن شعار "نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران " که همه کاسه کوزه های سی ساله فریبکاری های ملابان در فدرت را در هم شکست، اینک کودتاچیان از هراس از شرکت بازهم گسترده تر مردم جان به لب رسیده در سیزده آبان، دچار حساسیت های ویژه ای شده اند. در این باره، نگارنده چند نکته را به هم میهنان گرامی خود در ایران که رنج های فراوان کشیده و سرچشمه همه کوشش ها و زنده کردن دوباره نام ایرانیان هستند، یاد آور می شود:
1
ـ هم میهنان همآن گونه که خود نیز شناخت کامل دارند، تردید نداشته باشند که کودتاچیان بیکار ننشسته و دست به هر کاری خواهند زد که از شرکت میلیونی مردم در این روز، جلوگیری کنند. سبب خوشحالی است که کوشندگان در جنبش سبز با هشیاری وتیز بینی، نقشه کیهان حکومتی و گزارش حسین شریعت مداری از تدارک به یورش به سفارت انگلیس زیر نام سبزهارا افشا کرده وبه درستی از هم اکنون تاکید کرده اند که اگر چنین شود، برنامه ریزی و کار خود کودتاچیان است. همه می دانیم که از حسین شریعت مداری به عنوان نماینده رهبر در کیهان نام می برند و این را نیز می دانیم که این تنها پوششی بیش نیست تا دست او برای نوشتن هر تهمت و دروغ وناراست و ناروایی به کوشندگان راه آزادی باز باشد. او از شکنجه گران، برنامه ریزان بسیاری جنایت ها و یورش های وحشیانه به دانشجویان، روزنامه نگاران، نویسندگان، فرهیختگان وکلن تلاش گرانی بوده است که بر علیه شیوه های سرکوب و قلدری کوشیده اند. همیشه پیش از انجام جنایت های برنامه ریزی شده، این او و همدستانش بوده اند که دست به شایعه پراکنی، دروغ پردازی و پرونده سازی ها زده و به خیال خود "افکار عمومی" را برای کارهای نادرستی که خود بنام مخالفان انجام می داده اند، آماده نموده اند. این بار نیز او و همکاران، بیکار ننشسته و به حتم اوباش را سازمان دهی نموده و نقشه هایی در آستین دارند.
2
ـ یکی از نیرنگ هایی که تازگی نداشته ولی حکومت اینک بیش تر به کار برده است و من توجه جنبش سبز به ویژه جوانان گرامی را به آن جلب می کنم، ایجاد سایت های گوناگونی است با عنوان هواداری ار سبز ها که پس از کودتا چون قارج روئیده اند. اندک دقت می تواند ماهیت این سایت های قلابی را که گاه بسیار ابتدایی و ناشیانه راه اندازی شده اند، به خوبی نشان دهد. گردانندگان این گونه سایت ها، بیشتر کم سواد وکم دانش هستند و حتا فارسی را به درستی نمی توانند بنویسند واگر هم بنویسند و با کسی از در مخالفت در آیند زبان هتاک، تهمت زن ولمپنی به کار می برند. این سایت ها برای فریب خوانندگان تا آن جا پیش می روند که گاه حتا نتیجه کار دیگران و نوشته های آنان که ضد سرکوبگران حاکم است را بنام گرداننده ساختگی سایت به عنوان نویسنده آن نوشته ها درح می کنند تا اعتماد خواننده را بیشتر جلب کرده وخوانندگان کم تجربه را فریب دهند.
2
ـ الف: هدف از راه اندازی این سایت ها چیست؟
ـ همآن گونه که آمد، نخستین هدف جذب مخالفان است؛
ـ سپس شناسایی آنان و اگر تماس گرفته وپیامی رد وبدل شد، دست یافتن به ای/پ وآدرس پستی آنان در اینترنت؛
ـ کوشش برای ایجاد کانال های بحث وگفت وگو و پی بردن به ایده ها و برنامه های مخالفان؛
ـ نفوذ در مخالفان و حتا شرکت در گرد همآیی ها ی آنان، گرفتن خبرها و خرابکاری در درون آنان،
ـ و سرانجام برنامه ریزی برای آسیب رساندن به آنان به روش های گوناگون.
2
ـ ب: جوانان ما خود بسیار هشیارند ولی به این یاد آوری ها زیر نیز توجه کنند:
ـ به هیچ رو با چنین سایت ها تماس نگرفته، پیام نفرستاده، آدرس و یا شماره تلفن خود را در اختیار آنان نگذارند.
ـ خوب به ساخت و ماهیت نوشته های این سایت ها دقت کنند.
ـ پی گیر نام گرداننده و یا کسانی که آن جا نوشته ای دارند بوده، آن ها را درست شناسایی و ارزیابی کنند.
ـ این سایت ها را به کسانی که تجربه بیشتری دارند، نشان داده و دیدگاه آنان را جویا شوند.
ـ اگر پی بردند که ماهیت یک سایت قلابی است و دام امنیتی است، حتمن در این باره دوستان و نزدیکان خود را که با کامپیوتر سر وکار دارند، آگاه کنند.
ـ اگر توانایی بالایی در کار با کامپیوتر و تکنیک های آن دارند، کوشش کنند در کار این سایت های امنیتی خلل ایجاد کنند.
3
ـ نکته دیگری که ازاهمیت فراوان بر خوردار است این است که: که بزرگترین وبهترین خنثا کننده برنامه ریزی های ضد مردمی کودتاگران، شرکت میلیونی و گسترده تر از گذشته مردم خسته از بی دادگری های این حکومت در روز سیزده آبان یعنی یک روز دیگر "ایرانی" است. در برابر برنامه ریزی های حکومت برای خرابکاری در روز سیزده آبان، هیچ سلاحی برنده تر از شرکت همه گیر ومیلیونی مردم و بودن آنان در خیابان ها نیست.
هم میهنان کوشش نمایند در هیچ جا تنها حرکت نکرده وحتمن در میان گروهی از مردم باشند.
از یک روز دیگر ایرانی نام برده شد
جقیقت این است که یورش به سفارت یک کشور دیگر که خاک آن کشور به حساب می آید، حرکتی غیر قانونی و نادرست ومایه بی آبرویی هر کشوری است که به این عمل دست بزند. امروز حتا شماری از کسانی که در اشغال سفارت آمریکا و گروگان گیری شرکت داشته اند، از کرده خود پشیمان و آن کار نادرست را محکوم می کنند.
من خود نیز از کسانی بوده ام که در آن زمان از این کار نادرست وغیر قانونی پشتیبانی کرده ام که در این جا یک بار دیگر از خود انتقاد می کنم.
این روز یک روز دیگر ایرانی است زیرا ما با سیاست های حکومت کنونی ایران مخالف بوده و با همه کشور ها و مردم جهان خواستار رابطه دوستانه و مسالمت جویانه هستیم مگر کشورهایی که زیر فرمانروایی حکومت هایی مانند "جمهوری" اسلامی هستند که هیچ حق انسانی را حتا برای مردم سرزمین خود به رسمیت نشناخته و خود را در انجام هر کار ناراست و انجام هر جنایتی بر حق می دانند. امیدوار باشیم که شمار میلیونی مردم در این روز مرگ بر آمریکا نگفته و اصولن "مرگ" را از شعار های خود بر داشته و به جایش "نه" بگویند. نه به دیکتاتور، نه به کودتاچی، نه به پشتیبانی روسیه و چین از حکومت ملایان، نه به سرکوب و جنایت، نه به زندان، شکنجه وتجاوز، نه به دادگاه های نمایشی وقلابی، نه به اعتراف های تهوع آور تلویزیونی و...
4
ـ در خبر ها و در تراکت هایی آمده است که روز سیزده آبان مردم به خانه ها باز نگشته و در خیابان ها بمانند. چنین تصمیم ها با خود مردم در درون ایران است که با تجربه هایی که در برابر یکی از سرکوبگر ترین، نیرنگ باز ترین و بی قانون ترین رژیم های موجود در جهان اندوخته اند، خود بهتر می دانند که چه شیوه هایی را به کار برند. آن چه روشن است این است که مردم به دنبال خشونت نبوده و نیستند. این اوباش جکومتی هستند که دست به خشونت و خرایکاری و تجاوز به جان و مال مردم می زنند ویا مردم را وادار به واکنش های خشونت بار می کنند.
چه راهی جز چنین ایستادگی هایی در برابر مردم دست خالی و بی پناه ایران است؟ دولت های بیگانه پیش از هر چیز در اندیشه سودهای خود هستند. نهایت هم روزی باید چنین شود ومردم اراده کنند که تا روشن شدن سرانجام خود، به خانه هاباز نگردند. در برابر چنین حکومتی که به هیچ قانون و رفرمی تن نمی دهد، راهی مسالمت جویانه تر و متمدنانه ترازاین موجود نیست!

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=2&ni=6181