‫تجمع صدها نفر از خانواده ها در مقابل دادگاه انقلاب و لیست اسامی دستگیر شدگان‫بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، روز چهارشنبه ۱۶ ديماه از ساعت ۹ صبح صدها نفر از خانواده بازداشت شده ها براي پيگيري وضعيت آزادي بازداشت شده ها به دادگاه انقلاب مراجعه كردند.

‫از وضعيت تعداد زیادی از بازداشت شده ها خبري نيست و خانواده هايشان نگران هستند كه عزيزانشان در معرض شکنجه برای نمايشات تلویزیونی مي باشند وهمچنين ابراز نگراني ميكردند كه عزيرانشان زيرشكنجه هاي حاكمان ازدست بروند. این نگرانی به حدی زیادی است که تا به حال چندين خانواده حتي به پزشكي قانوني مراجعه كرده اند اما جوابي نگرفته اند و به آنها گفته شده كه هيچ كس را به اينجا نياورده اند واصلا كشته اي وجود ندارد .

‫بازداشت شده ها در تماس تلفني با خانواده هاي خود گفته اند كه تعداد دستگير شده ها آنقدر زياد است كه نزديك به ۵۰۰ نفر در بند ۲۴۰ ميباشند و عده زيادي به زير زمين اوين انتقال داده شده اند .

‫اكثر خانواده ها مطرح كردند كه درروز بازداشت همراه عزيزانشان بوده اند وودرهنگام يورش ،. جوانانشان تاكيد ميكردند كه بايد جلو اينها ايستاد ومقاومت كرده و فرار نكرد وخود خانواده ها شاهد يورش نيروهاي گاردي و لباس شخصي وبه زير گرفتن جوانان با مشت ولگد وباتوم وسپس بازداشت آنها بوده اند.

‫ با وجودي كه گفته شده تعداد زيادي از بازداشت شده ها به زندان گوهر دشت كرج انتقال داده شده اند اما زماني كه خانواده ها از مكان نگهداري بازداشت شده ها سوال مي كنند به آنها گفته مي شود همه زندان اوين هستند .

‫لیست جدیدی از اسامی تعدادی از بازداشت شده ها ی روز تاسوعا و عاشورا برای ارسال به سازمانهای حقوق بشری و اطلاع عموم انتشار می یابد. با این لیست تا به حال اسامی ۱۱۵ نفر از بازداشت شدگان روز تاسوعا و عاشورا منتشر شده است.

‫۱- مهدي نعمتي ۲۰ ساله روز عاشورا در خيابان نصرت بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۲- بهمن رشيدي ۲۵ ساله در جماران بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص

‫۳- تينا ابوالحسني ۲۸ ساله در جماران بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۴- محمد حسين بشارتي ۲۴ ساله روز عاشورا در كالج بازداشت و گفته شده به اوين منتقل شده

‫۵- شهروز محتشمي پور ۳۰ ساله روز عاشورا در شادمان بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۶- كامران فراهاني ۳۲ ساله روز عاشورا بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص

‫۷- امير محمد ميلاني ۲۷ ساله روز تاسوعا در مسير بين امام حسين و فردوسي بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۸- ميثم زماني ۲۹ ساله در جماران بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۹- علي اصلاني ۳۷ ساله و متاهل روز عاشورا در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۱۰- حسن جواهري ۲۴ ساله روز عاشورا بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص

‫۱۱- مرتضي اعظمي ۳۰ ساله روز عاشورا در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۱۲- نادر شهيدي فر ۲۵ ساله ۱۶ آذر بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۱۳- سجاد بهنام ۲۲ ساله روز عاشورا در زرتشت بازداشت و گفته شده به اوين منتقل شده

‫۱۴- حميد رضا گلكار ۲۸ ساله و متاهل روز عاشورا در ابوريحان بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص

‫۱۵- امير حسين جهانگيري ۲۱ ساله تاسوعا در فردوسي بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۱۶- حسين اسدي ۳۶ ساله عاشورا در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۱۷- حامد شرافتي خوانساري ۲۶ ساله در جماران بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۱۸- سعيد خورشيدي ۳۰ ساله عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۱۹- رضا كميلي ۲۴ ساله عاشورا در انقلاب بازداشت و گفته شده به اوين منتقل شده

‫۲۰- ايمان مصطفي پور ۲۴ ساله عاشورا در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۲۱- محمد حسن پور تقي ۳۵ ساله تاسوعا در امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۲۲- مجتبي الله ياري ۲۷ ساله عاشورا بازداشت و گفته شده به اوين منتقل شده

‫۲۳- سيد محمد ميري ۲۱ ساله عاشورا در فردوسي بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۲۴- علي كشتكار ۳۰ ساله عاشورا در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۲۵- مرتضي سلطانيان ۳۲ ساله و متاهل عاشورا در امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۲۶- وحيد قائمي ۲۵ ساله در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۲۷- اسماعيل جعفرپور ۲۸ ساله روز عاشورا در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۲۸- بابك سعيدي ۲۴ ساله عاشورا در امام حسين بازداشت و گفته شده به اوين منتقل شده

‫۲۹- علي سراج ۳۵ ساله عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۳۰- رامين حاج رضايي ۲۹ ساله عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۳۱- مازيار بهرامي ۲۳ ساله عاشورا در ولي عصر بازداشت و گفته شده به اوين منتقل شده

‫ ۳۲- بهنام ربيعي ۲۴ ساله روز عاشورا در امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۳۳- علي روحاني ۲۹ ساله روز عاشورا در ولي عصر بازداشت و به بند ۲۴۰ اوين منتقل شده

‫۳۴- شهاب الدين عقيلي ۲۹ ساله روز تاسعا در امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۳۵- وحيد محمدي ۲۶ ساله در جماران بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۳۶- عباس بيگدلي زنجاني روز تاسوعا در حوالي انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۳۷- علي ستايش ۳۳ ساله روز تاسوعا در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۳۸- محمد مهدي خالقي ۳۰ ساله روز عاشورا در پل حافظ در حاليكه مجروح شده بود بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۳۹- فواد رضايي ۲۸ ساله روز عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۴۰- ناصر ثقفي گيلاني ۲۵ ساله روز تاسوعا در فردوسي بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۴۱- سعيد پور باقري ۳۱ ساله روز عاشورا در ولي عصر بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص

‫۴۲- جواد امير فضلي ۲۲ ساله روز تاسوعا توسط لباس شخصي ها در امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۴۳- فرهاد كامران آزاد ۲۶ ساله در جماران بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص

‫۴۴- بهرام شمسايي ۲۹ ساله روز تاسوعا در ميدان امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۴۵- عليرضا عالي منش ۲۴ ساله روز عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۴۶- محمد زند ۲۷ ساله روز تاسوعا در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۴۷- همايون اديبي تهراني ۳۲ ساله روز عاشورا در بلوار كشاورز بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۴۸- محمد ياسين امجدي ۲۱ ساله روز عاشورا در آذربايجانبازداشت و مكان نگهداري وي نامعلوم

‫۴۹- محسن حسيني ۲۸ ساله روز عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۵۰- عرفان جاويد زاده ۳۵ ساله روز عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۵۱- نيما شيرواني ۲۵ ساله روز عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۵۲- بهزاد مظفري مقدم ۳۰ ساله روز عاشورا در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۵۳- اسد هاشمي ۲۶ ساله روز عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۵۴- محمود قاضي پور ۳۴ ساله روز عاشورا بازداشت به اوين منتل شده

‫۵۵- مصطفي احمدي ۲۸ ساله روز عاشورا در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۵۶- امين نادري ۲۰ ساله در جماران بازداشت و به اوين منتقل شده‫از وضعیت تعداد زیادی از دستگیر شدگان روزهای تاسوعا و عاشورا هیچ خبری نیست و پیگیری خانواده های برای اطلاعا یافتن از عزیزانشان تا به حال بی نتیجه بوده است. دستگیر شدگان بلاشک در معرض شکنجه های وحشیانه قرار دارند ته به اعترافات تلویزیونی دیکته شده توسط بازجویان سپاه پاسداران و اطلاعات تن در دهند و این اعترافات را بعنوان وسیله ای برای مشروعیت بخشیدن به اعدامهای گسترده قرار دهند. از زمان دستگیرها ی گسترده روز تاسوعا و عاشورا تا به حال مجلس (لاریجانی و نمایندگان )،قوۀ قضائیه رئیسی،محسن اژه ای،جعفری دولت آبادی و ...)، جنتی ،وزارت اطلاعات ، احمدی مقدم و احمدرضا رادان شکنجه گر اردوگاه مرگ کهریزک و سایر افراد وابسته به ولی فقیه در یک کر هماهنگ دستگیر شدگان را تهدید به اعدام می کنند و همۀ شواهد حاکی از جدی بودن تهدیدات آنها است.

‫تهدیدات فوق اسناد قاطعی است که اعتراف به جنایتهای علیه بشریت است و در دادگاههای بین المللی قابل ارائه و اثبات است. جنایتهای که در روز عاشورا بدستور ولی فقیه علی خامنه ای به وقوع پیوسته است و ادامۀ آنها بصورت تهدید به اعدام جوانان ایرانی و زندانیان سیاسی است. شکی برای جامعۀ بین المللی برای رسیدگی به این جنایتها باقی نخواهد گذاشت.

‫فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به شکنجه های وحشیانه در زندانهای ولی فقیه برای گرفتن اعترافات تلویزیونی جهت مشروعیت بخشیدن به اعدامهای گسترده جوانان و زندانیان سیاسی هشدار میدهد و از دبیر کل ،کمیسر عالی حقوق بشرو سایر مراجع بین المللی برای پیشگیری از یک کشتار سازمان یافته زندانیان سیاسی در ایران خواستار اقدامات عاجل است.

 

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .