‫۱۲ ژوئن ( ۲۲ خرداد ) روز جهاني مبارزه عليه كار كودك گرامي باد


ميان اين سياهي ها، يكي نالان ، يكي مجروح
يكي نالان زبدبختي، يكي نالان زاستعمار
ميان اين سياهي ها شبي تاريك
كنار كوچه اي خلوت ، كنار كلبه اي متروك
يكي كودك به چشمم خورد
تنش عريان و از سرما مثال بيد لرزان بود
يكي بانگ از گلوگاهش برون آمد
بسوزي فقر و استعمار بسوزي تا نسوزد جسمم از سرما
اگر آزاده اي بودي تن عريانم از سرما نمي لرزيد
ولي افسوس همه آزادگان رفتند


‫امسال نيز مثل تمامي سالهاي گذشته در ۱۲ ژوئن روز جهاني مبارزه عليه كار كودك ،ممنوعيت كار كودك اين نان آوران كوچك و خاموش را فرياد مي زنيم .نان آوران كوچكي كه زود هنگام با دنياي كودكي خود خداحافظي كرده و قدم به دنياي بزرگترها گذاشته اند .كودكاني كه در دنياي خالي از شادي و بازي اما پر از خشونت و استثمار و تبعيض سرنوشت خود را جستجو مي كنند .كودكاني كه برابري و عدالت اجتماعي در نگاهشان رنگ باخته و با زنجيرهاي سنگيني از فقر به خيابانها و كوچه هاي ناامن كشانده شده اند. كودكاني كه درد و رنج كودكانه خود را با دستهايي خسته در جعبه هاي كوچك واكس ،آدامس يا كيسه هاي سنگين خوابيده بر دوششان به دوش مي كشند.

‫باز هم ۱۲ ژوئن و صحبت از قربانيان كوچك فقر و نابرابري و حكايت تلخ كودكان قالي باف با دستهاي ظريف و چشماني كم سو و اندامهاي خميده بر دار قالي ،كودكان مزارع ، كودكان زغال سازي ، كودكان دست فروش كودكان كوره پز خانه با دستهايي خسته و بدنهاي نحيف ،كودكان صابون سازي و شيشه گري و بازيافت با صورتهاي سيلي خورده از آفتاب . كودكاني كه از حداقل امكانات بهداشتي و درماني و تغذيه و مسكن مناسب كه حق قانوني همه انسانهاست محرومند.

‫كودكاني كه غم درونشان چنان بر چهره شان سنگيني مي كند كه غرق در دنياي غمگين خود دنيا را به فراموشي سپرده اند.

‫باز هم ۱۲ ژوئن و تداعي ماده ۷۹ قانون كار ،قانوني كه به صراحت به كار گماشتن كودكان كمتر از ۱۵ سال تمام را ممنوع اعلام كرده اما سالهاست در مقابل اين ماده، ماده ۱۹۱ قانون كار با خروج كارگاههايي با تعداد كارگران زير ۱۰ نفر از فهرست بازرسي دولتي و بويژه بيمه سازمان تأمين اجتماعي قد علم كرده و به صراحت دست كارفرمايان را در به كار گماردن كودكان بازتر كرده و به كارفرما اجازه مي دهد بي هيچ ترس و واهمه اي كارگران خردسال را به استثمار كشانده كه بيشتر از هميشه به كودكان بي دفاع به ديد نيروي ارزان با دستمزد اندك نگريسته شود.

‫درحالي که ميليونها تومان صرف هزينه هاي انتخاباتي مي شود بدون اينکه نامي از اين کودکان و حقوق آنها در ميان باشد و افشاي ميلياردها تومان دزدي از اموال مردم در مناظره هاي تلويزيوني همان پولي که از کودکان دريغ شده و آنها را همانند گلهاي که هنوز نشکفته شده پر پر مي شوند.و آنها را وادار کرده است که به کار کودک روي آورند. که كاريست اجباري و حاصل فقر ،بي عدالتي ،تن فروشي و دريغ از اينكه كار كودك يعني تحصيل چرا كه همواره آموزش سدي در برابر فقر و بي عدالتي بوده است.

‫ما فعالان حقوق كودك امسال نيز همانند سالهاي گذشته در ۱۲ ژوئن روز جهاني مبارزه عليه كار كودك خواهان مبارزه تمامي جنبش هاي اجتماعي در جهت ممنوعيت هر گونه بهره كشي از كودكان و دادن هويت انساني به آنها و برخورداري تمامي كودكان از آموزش رايگان و تخصيص امكانات رفاهي و آموزشي هستيم ..

‫بخش حقوق کودکان فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران
‫۲۱ خرداد ۱۳۸۸ برابر با ۱۱ ژون ۲۰۰۹

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .