شيرين عبادي در سمينار بين المللي همبستگي براي آينده: حقوق بشر، چارچوبي براي دموکراسي است

 

بياييد جامعه اي بسازيم که در آن از تعصب و استبداد خبري نباشد. بياييد به جوان ها ياد بدهيم که به جاي برخورد تمدن ها به گفتگوي بين تمدن ها فکر کنند.

شيرين عبادي با بيان اين سخنان در بين نمايندگاني از چهل کشور جهان که براي شرکت در سمينار "همبستگي براي آينده" به گدانسک لهستان آمده بودند، گفت:" بياييد هر جاي دنيا که هستيم به حکومت هايمان بگوييم حداقل ده درصد از بودجه نظامي را کاهش دهيد وصرف بهداشت و آموزش کنيد و ببينيد چه تغييري در جهان اتفاق مي افتد."

عبادي در اين ‫سمينار که ۶ دسامبر سال جاري به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد اهداي صلح نوبل به "لخ ولسا" رئيس جمهور پيشين لهستان و از بنيانگذاران جنبش همبستگي اتحاديه هاي کارگري برگزار شده بود، عدالت اجتماعي و دموکراسي را دو ارزش اساسي صلح پايدار خواند و افزود:" تعريف کلاسيک دموکراسي يعني حکومت اکثريت. اما اين تعريف بايد عوض باشد و يادمان باشد بسياري از ديکتاتورهاي دنيا با دموکراسي به قدرت رسيدند ."

 

 

برنده حايزه صلح نوبل با تاکيد بر اينکه پيروزي در انتخابات به معناي دموکراسي نيست، حقوق بشر را چارچوب دموکراسي عنوان کرد:"اکثريتي که در يک انتخابات آزاد به قدرت مي رسد فقط در چارچوب ضوابط حقوق بشر مي تواند حکومت کند. به عنوان مثل اکثريتي که در يک انتخابات آزاد به قدرت مي رسد حق ندارد آزادي عقيده و بيان را از مردم بگيرد يا بهانه حفظ امنيت ملي ازادي هاي فردي را محدود بکند."

وي که تنها زن حاضر در بين سخنرانان اين سمينار بين المللي بود، ادامه داد:"اکثريت به قدرت رسيده فقط در چارچوب حقوق بشر بايد حکومت کند و حکومت ها مشروعيتشان را از آراي مردم و احترام به حقوق بشر مي گيرند. "

به اعتقاد عبادي فقط در اين صورت است که صلح در يک جامعه مي تواند پايدار باشد.

وي با اظهار تاسف از اينکه در بسياري از کشورهاي جهان بودجه اي که براي کشتن و تفنگ خرج مي شود بيشتر از بودجه اي است که خرج درمان و امورزش مي شود و تعداد سرباز ها بيشتر از معلمين است، گفت:" در چنين دنيايي حرف از صلح زدن بي فايده است."

 

 

شيرين عبادي پيشنهاد داد براي اينکه بتوانيم عدالت اجتماعي بيشتري داشته باشيم هر کشور بودجه نظامي اش را کم کند به گونه اي که بودجه نظامي هيچ کشوري از مجموع بودجه اموزش و بهداشت ان کشور بيشتر نباشد.

وي در پاسخ به سوالي درباره وضعيت زنان در جهان و اينکه مسئله بي عدالتي به زنان مشکل بزرگي در جهان هست که بخواهيم با صداي بلندتر درباره آن حرف بزنيم، گفت:"زنان در هرجاي دنيا که باشند حقوق برابر با يک مرد ندارند و تحت ستم اند و بر اساس نوع کشور و تمدني که در آن هستند اين ستم متفاوت است.مثلا در اروپا قانون حقوق برابر براي يک زن مي شناسد اما همچنان در مسائل سياسي و اجتماعي زنان عقب ترند و در کشور من زنها به نوعي ديگر تحت ستم اند و ما قوانين تبعيض آميز و ضد زن زياد داريم."

 

‫سه شنبه۱۹ آذر ۱۳۸۷

تغيير براي برابري