مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران  
 

سي سال جنايت فرهنگي با استناد به مصوبه اي کذايي!
گفتگويي در باب حق تحصيل بهائيان

پيرو گفتگو با جوانان بهايي محروم از تحصيل در تاريخ 16/6/86 (شماره :1004-87) روشن گرديد همواره مسئولين مربوطه محروميت از تحصيل بهاييان را به مصوبه اي از شوراي انقلاب فرهنگي ارجاع داده اند. حال با توجه به اسنادي که اخيرا به دست مجموعه فعالان حقوق بشر رسيده بر آن شديم تا گفتگوي مجددي با اين جوانان بهايي محروم از تحصيل داشته باشيم.

محروميت از تحصيل بهاييان ايران از چه تاريخي آغاز شده و طبق چه قانوني است؟

حسام ميثاقي دانشجوي اخراجي رشته مترجمي زبان، در اظهارات خود به اين نکته اشاره مي نمايد که تا سال 1383 شرکت در کنکور براي جوانان بهايي غيرممکن بوده و از اين تاريخ به بعد نيز عليرغم اينکه آنها توانستند در کنکور شرکت کنند اما به شکل هاي مختلف ديگري از تحصيل محروم شده اند. همواره مسئولان مربوطه اخراج دانشجويان را مستند به مصوبه پرابهام و محرمانه شوراي انقلاب فرهنگي در تاريخ 6/12/69 مي نمايند. حال سئوال اين جاست با توجه به اينکه تمامي مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي در سايت اين نهاد وجود دارد چرا اين مصوبه در سايت رسمي شوراي انقلاب فرهنگي (www.iranculture.org) موجود نيست؟ آيا صحيح است قانوني که در کشوري اجرا مي شود پنهاني و محرمانه باشد؟ اين اقدام همانند حرکت زشت کودکي است که از ترس تنبيه اشتباه خود را پنهان مي کند. اگر محروميت بهاييان از تحصيل قانوني و انساني است بايد علنا تصويب و بيان شود تا همگان شاهد اين جنايت فرهنگي باشند.

طبق اظهارات عده اي در رسانه ها در روزهاي اخير محروميت بهاييان از ابتداي دولت آقاي احمدي نژاد آغاز شده است. آيا اين ادعا درست است؟

نويد خانجاني در اظهارات خود اين گونه پاسخ ميدهد که اين محروميت مربوط به دوره ي خاصي از حکومت جمهوري اسلامي نبوده و در حدود 30 سال است که بهاييان از تحصيل محروم مي باشند . و اين اظهارات که محروميت بهاييان از تحصيل با تاريخ روي کار آمدن دولت احمدي‌نژاد تقارن دارد کاملا اشتباه ميباشد . و آقاي احمدي نژاد در راستاي سياست هاي 30 ساله حکومت عمل نموده و دليل اينکه در دوره ايشان اين محروميت بيشتر نمايان شده اين بود که بهاييان تا قبل از سال 83 اجازه شرکت در کنکور نداشتند و هيچ آمار دقيقي از محروميت در دسترس نبوده است و گرنه اين محروميت داستان جديدي نيست . ازابتداي انقلاب تا سال 83 جوانان بهايي حتي از شرکت در کنکور محروم بودند اما فشار هاي بين المللي باعث شد تا از سال 83 گزينه مذهب از فرم ثبت نام برداشته شود و بهاييان اجازه يافتند تا بعد از سال ها در کنکور شرکت نمايند . و از سال 83 تا 87 بهاييان هر ساله در کنکور شرکت کرده اند و اما اين پايان محروميت ها نبوده و اذيت ها به مرحله بعد از کنکور واگذار شده . و عده اي از آن سال به بعد وارد دانشگاه شدند و بعد ازچند ترم از دانشگاه اخراج شدند ، تعدادي نقص پرونده شدند و اصلا رتبه و کارنامه اي به آنها داده نشد ، و به عده اي رتبه ها اعلام شد اما اجازه انتخاب رشته داده نشد .

در ادامه اين 2 جوان به نامه اي از حراست وزارت علوم به 81 دانشگاه کشور اشاره ميکنند که به امضاي مدير کل حراست مرکزي وقت وزارت علوم "اصغر زارعي" رسيده است و در آن به مصوبه اي از شوراي انقلاب فرهنگي به شماره ي 1327/م/س مورخ 6/12/69 استناد شده است. طي مراجعات متعدد اين دو دانشجوي محروم از تحصيل به شوراي انقلاب فرهنگي در رابطه با اين مصوبه مسئولين شوراي انقلاب فرهنگي اظهار داشتند که تمامي مصوبات شورا در سايت اين نهاد موجود ميباشد و طي صحبت هايي آقايان ميثاقي و خانجاني دردبيرخانه شوراي انقلاب فرهنگي با خانم "صالحي" ، ايشان و بقيه مسئولين در دبير خانه وجود اين مصوبه به چنين شماره اي را منکر شدند و آنها نيز از ديدن اين نامه و شماره ي غير معمول آن متعجب شدند و اعلام داشتند که چنين مصوبه اي وجود خارجي ندارد ودر نهايت نيز پيگيري اين دوجوان باعث اخراج آنان با تهديد حراست و اطلاعات از ساختمان شوراي انقلاب فرهنگي شد و اجازه ي ملاقات با هيچ يک از مسئولين را به آنها ندادند !
پس از آن اين دو دانشجوي محروم از تحصيل به حراست وزارت علوم مراجعه نمودند و در رابطه با نامه ي فوق الذکر که در حراست وزارت علوم شماره و به امضا ي مدير کل حراست مرکزي وزارت علوم اصغر زارعي رسيده و به حراست 81 دانشگاه ابلاغ شده و در آن محروميت بهاييان از تحصيل را طبق مصوبه کذايي به شماره ي 1327/م/س مورخ 6/12/69 اعلام ميدارد سوال ميکنند. که اين سئوال نيز بي پاسخ مي ماند.
حال سوال اين است که آقاي "اصغر زارعي" مدير کل حراست مرکزي وزارت علوم در نامه خود به حراست 81 دانشگاه به چه مصوبه اي استناد نموده است و ايشان چرا با استناد به مصوبه اي که وجود خارجي ندارد دستور محروميت بهاييان را به حراست 81 دانشگاه داده است ؟!
در پايان نويد خانجاني و حسام ميثاقي تحصيل را حق مسلم خود مي دانند و ادعا مي نمايند که هيچ قانون و مصوبه اي مبني بر محروميت بهاييان از تحصيل وجود ندارد و مصوبه اي که سالهاست به آن استناد مي شود وجود خارجي نداشته و اگر مصوبه يا قانوني در رابطه با محروميت بهاييان از تحصيل تصويب شده است و يا وجود خارجي دارد بايد به شکل رسمي و علني اعلام شود.

 

در ذيل اسناد مربوطه را مشاهده مي نماييد: