سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، اتحاديه آزاد کارگران ايران و انجمن صتفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

دستمزد ۲۷۴۵۰۰ توماني تحميل گرسنگي مطلق بر ميليون ها خانواده کارگري است

با پيوستن به صف مبارزه براي افزايش حداقل دستمزدها از حق حيات انساني خود به دفاع بر خيزيم

 


دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۶ مارس ۲۰۰۹

افزايش حداقل دستمزدها تنها در گرو اراده و خواست ما کارگران در صفي متحد و يکپارچه است، بايد تا روز اول ماه مه با امضاي طومار خواست افزايش حداقل دستمزدها، اين روز را به روز اعتراض عليه دستمزدهاي زير خط فقر تبديل کرد.


بر اساس مصوبه شورايعالي کار حداقل دستمزد کارگران براي سال آينده ۲۷۴۵۰۰۰ تعيين و اعلام شد. تصويب چنين دستمزدي تحميل آشکار فقر و گرسنگي مطلق بر ما کارگران و خانواده هايمان است، اين مبلغ حتي پايين تر از اجاره بهاي يک منزل مسکوني در مراکز استاني کشور است و بي ترديد تصويب کنندگان چنين دستمزدي از اين موضع آگاهي کامل دارند.

نمايندگان دولت و کساني که تحت نام نماينده هاي کارگران در شورايعالي عالي کار حضور دارند خود اقرار ميکنند خط فقر ۸۰۰ هزار تومان است و آنوقت حداقل دستمزد را ۲۷۴۵۰۰ تومان تعيين ميکنند و به اين ترتييب بي آنکه ذره اي وجدان شان بدرد آيد، چشم در چشم ما اعلام ميکنند فقر و فلاکت و مرگ تدريجي از گرسنگي تنها سهم کارگران و خانواده هايشان از زندگي است.

نمايندگان سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه و اتحاديه آزاد کارگران ايران سه روز قبل از تصويب و اعلام حداقل دستمزدها، طوماري را حول خواست افزايش حداقل دستمزدها که به امضا حدود پانزده هزار کارگر رسيده بود تحويل دبير شورايعالي کار، مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت دادند و همانجا اعلام کردند اين امضاها با توجه به امکانات بسيار محدود سازماندهندگان خواست افزايش حداقل دستمزدها جمع آوري شده است و از آنجا که تمامي کارگران در شرايط معيشتي بسيار مصيبت باري قرار دارند، خواست افزايش حداقل دستمزدها، خواست تمامي کارگران و عموم مزد بگيران است و حداقل دستمزد ماهانه با توجه به افت شديد قدرت خريد کارگران در طي سي سال گذشته، نبايد کمتر از يک ميليون تومان در ماه باشد.

اما عليرغم انتقال اين مسئله به شورايعالي کار، نماينده هاي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت و همچنين اشراف کامل خود اين نهادها بر اينکه در تمامي مراکز استاني کشور فقط اجاره بهاي ماهيانه منازل مسکوني بالاي ۲۷۵ هزار تومان است با اين حال چنين مبلغي را به عنوان حداقل دستمزد کارگران به تصويب رساندند و با اين مصوبه نشان دادند فقر و فلاکت کارگران و مستولي شدن بيش از پيش گرسنگي مطلق بر زندگي ميليونها خانواده کارگري مسئله اينان به عنوان تصميم گيرندگان و اداره کنندگان جامعه نيست.

کارگران، معلمان، پرستاران و عموم زحمتکشان
بايد در مقابل تحميل دستمزدهاي زير خط فقر آستين ها را بيش از پيش بالا زد، نبايد به مرگ تدريجي از گرسنگي تن سپرد، نبايد اجازه داد هر طوري که صاحبان سرمايه ميخواهند نيروي کار ما به حراج گذاشته شود و سهم ما از توليد کوهي از ثروت ونعمت در جامعه فقر روز افزون باشد. برخورداري از يک زندگي انساني حق مسلم ماست و اين چيزي است که هيچ کس آنرا به ميل خود به ما هديه نخواهد کرد.

افزايش حداقل دستمزدها تنها در گرو اراده و خواست ما کارگران در صفي متحد و يکپارچه است، بايد تا روز اول ماه مه با امضاي طومار خواست افزايش حداقل دستمزدها، اين روز را به روز اعتراض عليه دستمزدهاي زير خط فقر تبديل کرد.

سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، اتحاديه آزاد کارگران ايران و انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه همدوش با کارگران امضا کننده طومار خواست افزايش حداقل دستمزدها اعلام ميدارند دستمزد ۲۷۴۵۰۰ توماني لگد مال کردن حرمت انساني کارگران و محکوم کردن خانواده هاي آنان به مرگ تدريجي از گرسنگي است و بدينوسيله ضمن اعتراض شديد به تصويب چنين دستمزدي، اعتراض به آن و مبارزه براي تجديد نظر اساسي در ميزان حداقل دستمزدها را حق مسلم کارگران ميدانند و عموم کارگران، معلمان، پرستاران و سايرزحمتکشان را به امضاي طومار خواست افزايش حداقل دستمزدها فرا ميخوانند و از آنان ميخواهند با ملحق شدن به صف مبارزه براي افزايش حداقل دستمزدها، اين خواست را همدوش با کارگران امضا کننده طومار، به يک خواست اصلي و قابل تحقق در روز اول ماه مه امسال تبديل کنند.

 

۲۵ اسفند ماه ۱۳۸۷
سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
اتحاديه آزاد کارگران ايران
انجمن صتفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .