کاهش شديد قدرت خريد کارگران


حداقل دستمزد اسمي کارگران در سال 87 در حالي به مرز 210 هزار تومان در ماه رسيد که با تعديل اين رقم با نرخ تورم و تبديل آن به نرخ دستمزد واقعي به رقمي پايين تر از سال هاي گذشته خواهيم رسيد.

 

بنا بر گزارش رسمي بانک مرکزي، نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه 87 به مرز 20 درصد رسيده که در سال هاي گذشته بي سابقه بوده است.
همچنين نگاهي به گزارش خلاصه تحولات اقتصادي کشور در سال 85 که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران منتشر شده است، نشان مي دهد در حالي که حداقل دستمزد اسمي در سال 85 ماهانه 150 هزار تومان بوده است، حداقل دستمزد واقعي کارگران در اين سال بر مبناي سال 76= 100 به رقم 42918 تومان رسيده است.
همچنين در سال 1384 نيز حداقل دستمزد واقعي 41182 تومان بوده است در حالي که حداقل دستمزد اسمي در اين سال 126 هزار تومان در ماه بوده است.
با نگاهي به آمار مربوط به سال هاي گذشته شکاف حداقل دستمزد اسمي و حقيقي بيشتر آشکار مي شود به طوري که در سال 83 حداقل دستمزد اسمي 106 هزار تومان و حداقل دستمزد واقعي 38 هزار تومان بوده است.
همچنين در سال 82 که حداقل دستمزد اسمي کارگران تقريباً 85 هزار تومان در ماه بوده است قدرت خريد آنها در سطح ماهانه 35 هزار تومان باقي مانده بود. در سال 81 نيز با حداقل دستمزد اسمي 69 هزار توماني در ماه کارگران دستمزد واقعي 33 هزار توماني را تجربه کرده بودند. نگاهي به اين روند نشان مي دهد که در سال 87 با حداقل دستمزد اسمي 210 هزار تومان و با وجود تورم نزديک به 20 درصدي قدرت خريد کارگران به شدت کاهش پيدا خواهد کرد و رقم دستمزد واقعي افت کاملاً محسوسي خواهد داشت.
با نگاهي به اين آمار متوجه مي شويم افزايش حداقل دستمزد کارگران در سال جاري هيچ تناسبي با نرخ تورم نداشته و عملاً اين افزايش دستمزد کمکي به افزايش قدرت خريد کارگران نکرده است، به طوري که افزايش نزديک به 30 هزار توماني حداقل دستمزد در سال 85 نسبت به سال 84 تنها 1500 تومان افزايش در دستمزد حقيقي کارگران به وجود آورده است.
با اين حال اگر افزايش 36 هزار توماني حداقل دستمزد اسمي در سال 86 نسبت به سال 85 و افزايش 25 هزار توماني حداقل دستمزد اسمي در سال 87 نسبت به سال 86 را با نرخ تورم سال هاي 86 و 87 مقايسه کنيم، متوجه کاهش شديد دستمزد حقيقي کارگران در دو سال اخير خواهيم شد.
به بيان ديگر در سال 85 که اقتصاد ايران تورم 12 درصدي را تجربه کرده بود افزايش 19 درصدي در حداقل دستمزد اسمي کارگران نسبت به سال 84 در حالي صورت گرفت که رشد دستمزد واقعي کارگران در اين سال نسبت به سال 84 تنها 3/4 درصد بوده است.
در اين صورت با درنظر گرفتن تورم 18 درصدي در سال 86 و تورم 20 درصدي در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت 87 و رشد 24 هزار توماني حداقل دستمزد اسمي در سال 87 نسبت به سال 86 کاهش شديد قدرت خريد کارگران و افت حداقل دستمزد حقيقي کارگران آشکار خواهد شد.

 

اعتماد