ازدواج ۷ درصد كودكان زير ۱۸ سال كشور
‫۸۴۸ هزار كودك ايراني داراي همسرند
‫وجود بيش از۱۴هزار كودك روستايي مطلقه۱۰ تا۱۴ساله


‫‫به گفته يك پژوهشگر فعال حوزه كودكان و با استناد به پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك كه افراد زير ۱۸ سال را كودك دانسته، حدود هفت درصد از كودكان در سنين ۱۰ تا ۱۸ ساله كشور تا سال ۸۵ «ازدواج» كرده‌اند كه اين درصد بالغ بر حدود ۸۴۸ هزار كودك اعم از دختر و پسر مي‌شود.


‫فرشيد يزداني در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، با استناد به سالنامه منتشر شده مركز آمار ايران كه مربوط به آخرين سرشماري كشور در سال ۸۵ مي‌شود، تعداد كودكان ازدواج كرده در سنين ۱۰ تا ۱۸ سال داراي همسر را ۸۴۸ هزار نفر اعلام و اظهار كرد: حدود ۷۵۰ هزار نفر از اين مجموع دختر و مابقي پسر بوده‌اند.


‫۲۵ هزار نفر از ۸۴۸ هزار كودك در سنين كمتر از ۱۸ سال طلاق گرفته‌ و حدود ۱۲ هزار نفر نيز همسران خود را از دست داده‌اند


‫وي با بيان اين كه در حال حاضر ۲۵ هزار نفر از كودكاني كه ازدواج كرده بودند، طلاق گرفته‌اند، نسبت جنسيتي اين كودكان را اين گونه عنوان كرد: ۱۵ هزار و ۶۰۰ نفر از اين كودكان مرد و مابقي زن هستند.


‫اين پژوهشگر اظهار كرد: همچنين حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ نفر از اين كودكان به دليل مرگ، همسر خود را از دست داده‌اند.


‫يزداني با اذعان بر اين كه ۴۹۰ هزار نفر از مجموع كودكان ازدواج كرده، در نقاط شهري زندگي مي‌كنند، تعداد كودكان روستايي مزدوج را حدود ۳۵۵ هزار نفر خواند.


‫به گفته وي، ۴۳۰ هزار نفر از مجموع كودكان شهري داراي همسر، زن و مابقي مردند. همچنين از بيش از ۳۵۹ هزار كودك روستايي داراي همسر نيز ۳۱۲ هزار نفر زن و مابقي مرد هستند.


‫۸ درصد از كودكان روستايي و ۶ درصد از كودكان شهري ازدواج كرده‌اند


‫وي در ادامه ضمن اشاره به ازدواج هشت درصدي كودكان روستايي در سنين ياد شده، به تفكيك جنسيتي كودكان ازدواج كرده روستايي پرداخت و گفت: از كل ۳۵۵ هزار كودك روستايي داراي همسر، ۳۱۲ هزار نفر زن و مابقي مرد هستند.


‫اين فعال حوزه كودكان با تاكيد بر اين كه شش درصد از جمعيت كودكان ۱۰ تا ۱۸ سال شهري تا سال ۸۵ ازدواج كرده‌اند، گفت: كمتر از يك درصد اين كودكان (حدود ۱۰ هزار نفر)، از همسر خود طلاق گرفته و همسران كمتر از يك درصدشان نيز فوت كرده است.


‫۶۲ هزار نفر از مجموع ۸۴۸ هزار كودك ازدواج كرده داراي همسر، كمتر از ۱۴ سال داشتند


‫يزداني در حالي به طلاق گرفتن ۱۵ هزار نفر از كودكان ازدواج كرده زير ۱۸ سال روستايي اشاره مي‌كند كه اين تعداد در شهرها به حدود ۱۰ هزار نفر مي‌رسد.


‫وي به نكته جالبي اشاره مي‌كند و آن وجود ۱۴ هزار و ۳۰۰ كودك روستايي مطلقه در سنين ۱۰ تا ۱۴ ساله است و در عين حال گفت: ۶۲ هزار نفر از مجموع ۸۴۸ هزار كودك ازدواج كرده داراي همسر، كمتر از ۱۴ سال داشتند كه ۴۳ هزار نفر آن‌ها زن و بقيه مرد هستند.


‫اين پژوهشگر فعال در حوزه كودكان ادامه داد: اين امر فقدان حمايت كودكان، ايجاد مخاطرات بهداشتي براي آن‌ها، بيماري و ترويج خشونت‌هاي خانگي به دليل نابالغ بودن عقل و جسم و همچنين ناتواني در ارتباط ‌گيري با همسر را نشان مي‌دهد.


‫مردان روستايي بيشتر از مردان شهري همسران خود را طلاق داده‌ند


‫وي با بيان اين كه ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر از كودكان طلاق گرفته روستايي، مرد و ۳۵۰۰ نفر آن‌ها زن بوده‌اند، اظهار كرد: اين امر نشان مي‌دهد برعكس مردان شهري، مردان روستايي بيشتر طلاق مي‌گيرند اين در حاليست كه از ۱۰ هزار كودك طلاق گرفته شهري، شش هزار نفر زن و مابقي مرد هستند.


‫وي با اين گفته كه حدود چهار هزار و ۴۰۰ نفر از كودكان ازدواج كرده روستايي همسران خود را از دست داه‌اند كه اين رقم در مورد كودكان شهري به هفت هزار نفر مي‌رسد، خاطر نشان كرد: دو هزار و ۳۰۰ نفر از مجموع اين كودكان روستايي، زن و دو هزار و ۱۰۰ نفر مرد بودند.


‫اين پژوهشگر حوزه كودكان در تحليل داده‌هاي ازدواج كودكان كه با عنوان «كودك همسري» از آن ياد مي‌شود، فقر اقتصادي و فرهنگي خانواده‌ها بالاخص در نقاط روستايي و حاشيه شهرها را از دلايل اصلي ازدواج كودكان دانست.


‫يزداني پس از ارائه آمار و داده‌هاي مركز آمار ايران، با تاكيد بر اثرگذاري ازدواج كودكان بر مناسبات اجتماعي و فردي آن‌ها و در نهايت جامعه، تصريح كرد: طلاق گرفتن اين كودكان باعث تداوم و تشديد زنانه شدن فقر مي‌شود، چرا كه فقري كه خود منجر به ازدواج مي‌شود با طلاق كودك امتداد و حتي آن‌ را تشديد مي‌كند.


‫وي راه كار جلوگيري از ازدواج كودكان را آموزش به خانواده‌ها، آموزش مهارت‌هاي زندگي، مقابله با فقر فرهنگي و حمايت اقتصادي از خانوارهاي فقير عنوان كرد.


‫به گزارش ايسنا، لازم به ذكر است با تصويب پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك در سال ۱۹۸۹ ميلادي، به هر فرد زير ۱۸ سال كودك اطلاق مي‌شود كه اين امر با عضويت ايران به اين پيمان‌نامه در سال ۱۹۹۳ ميلادي (۱۴ مهر ماه سال ۱۳۷۲)، در مورد سن كودكان ايران نيز صدق مي‌كند.


خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران