اتحاديه هاي کارگري در ايران: شرمنده همسر و فرزندان خود هستيم


اتحاديه آزاد کارگران ايران، سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران و حومه، سنديکاي کارگران شرکت نيشکر هفت تپه همراه با چند تشکل ديگر کارگري و کارگران کارخانه هايي در تهران، عسلويه، سنندج، ساوه، کرمانشاه، و اصفهان با هدف تلاش براي افزايش دستمزد کارگران در ايران، اقدام به جمع آوري امضا براي ارسال نامه اي به اعضاي شوراي عالي کار، وزارت کار و امور اجتماعي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي کرده اند.

در اين نامه، به دستمزد پايين کارگران و افزايش بي وقفه هزينه هاي زندگي در ايران اشاره و ازمسئولان خواسته شده است که با افزايش حداقل دستمزد کارگران، موجبات زندگي شرافتمندانه براي آنان را فراهم کنند.

اين نامه با جمله « سال هااست که با فقر و نداري دست و پنجه نرم مي کنيم و شرمنده همسر و فرزندان خود هستيم»، آغاز شده است.

بر اساس گزارش ها، در حالي که يک کارگر کمتر از ۲۲۰ هزار تومان در ماه حقوق دريافت مي کند، خط فقر در ايران حدود ۵۰۰ هزار تومان است.

همسر يک کارگر در ايران به « راديو فردا» گفت: « شوهر من اگر بتواند خيلي کار کند، بيشتر از ۲۰۰ هزار تومان در ماه درآمد ندارد، در حالي که بايد ۱۵۰ هزار تومان اجاره خانه بدهيم.»

اين خانواده پنج نفري، تنها خانواده اي در قشر کارگر نيست که چنين زندگي دارد.

ساروش، کارگري در عسلويه که يکي از قطب هاي اقتصادي ايران به شمار مي رود، با کمي تفاوت در درآمد، زندگي مشابهي دارد.

او به راديو فردا گفت: « اگر يک ماه کامل کار کنم، ۲۶۰ هزار تومان دريافت مي کنم. اما اگر به تعداد روزهايي که مريض شوم و يا به مرخصي بروم، از حقوق من کم مي کنند.»

اين در حالي است که به گفته ساروش، او و همکارانش، هر سه ماه يک بار حقوق دريافت مي کنند.

اين وضعيت موجب شده است تا به گفته رضا شهابي، عضو هيئت مديره سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران و حومه، تشکل هاي مستقل کارگري اقدام به تهيه نامه و جمع آوري امضا براي ارسال به مقام هاي جمهوري اسلامي ايران کنند.

اين فعال کارگري به راديو فردا گفت: « ما مي خواهيم بگوييم که يک کارگر بايد نسبت به کاري که انجام مي دهد، بايد بتواند از يک زندگي متعادل برخوردار باشد.»

آقاي شهابي افزود: « کارگر از صبح تا شب کار مي کند و عرق مي ريزد، اما با حقوقي که دريافت مي کند، نمي تواند از عهده هزينه هاي زندگي اش برآيد.»

در اين خصوص، در نامه تشکل هاي مستقل کارگري آمده است: « در طول اين سال ها، هر کدام از ما به نوبه خود تلاش کرده ايم از طريق اضافه کاري هاي طاقت فرسا و دست و پا کردن شغل دوم، درصد ناچيزي از رنج خانواده هاي مان براي گذران زندگي را کاهش دهيم. اما واقعيت اين است که ديگر با اين دستمزدها و گراني سرسام آور موجود، نه اضافه کاري و نه شغل دوم نمي تواند گرهي از فقر و تنگدستي ما باز کند.»

ساروش، درباره فقر و تنگدستي که گريبانگير قشر کارگر در ايران شده است، گفت: « وضعيت ما طوري هست که حتي يک بار در شش ماه نمي شود گوشت خريد.»

اين کارگر اشاره کرد که اين وضعيت او است که کار مي کند و ۲۶۰ هزار تومان در ماه حقوق مي گيرد و اضافه کرد: « برخي هستند که کمتر از من حقوق مي گيرند و بسياري هم بيکارند و با مشکلات زيادي روبرو هستند.»

او گفت: « هر گاه، مردم دور هم مي نشينند، در مورد مسايل اقتصادي، گرفتاري ها و مشکلات شان حرف مي زنند.»

« دستمزد ها، کفاف زندگي ما را نمي دهد»

در نامه تشکل هاي مستقل کارگري خطاب به مسئولان دولت و نمايندگان مجلس همچنين نوشته شده است: « دستمزد و حقوقي که طي سال هاي گذشته براي ما، کارگران، و ساير بخش هاي حقوق بگير همچون معلمان، بازنشستگان و کارمندان جزء تعيين شده، به هيچوجه کفاف هزينه هاي زندگي ما را نکرده است و با افزايش تورم، خانواده هاي ما، سال به سال، در فقر و فلاکت بيشتري فرو رفته اند.»

در اين نامه همچنين آمده است: « هر انسان شريف و منصفي که در اين مملکت زندگي مي کند، مي داند که حتي با يک ميليون تومان هم نمي توان آنچنان که شايسته شان انسان است، زندگي کرد.»

رضا شهابي در اين مورد با اشاره به افزايش شديد تورم و گراني گفت: « در اين وضعيت، دريافت حقوق بين ۷۰۰ هزار تومان تا يک ميليون تومان هم پاسخگوي يک خانواده کارگري نيست.»

او با انتقاد از بي توجهي به مشکلات کارگران افزود: « در سال گذشته که تشکل هاي کارگري خواستار تعيين خداقل دستمزد ۶۰۰ هزار توماني براي کارگران شدند، مسئولان حداقل دستمزد کارگران را ۲۱۹ هزار و ۶۰۰ تومان تعيين کردند.»

اين عضو هيئت مديره سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران و حومه خواستار آن شد که تعيين حداقل دستمزد براي کارگران در سال آينده به گونه اي باشد که کارگران و خانواده هاي شان بتوانند زندگي کنند.

آقاي شهابي گفت: « کارگري که از صبح تا شب کار مي کند، حتي نمي تواند فرزندان خود را در طول يک هفته ببيند و با آنان حرف بزند و مخارج تحصيل شان را فراهم کند. چرا؟»

همسر يک کارگر در مورد دستمزد ماهانه مناسب براي يک کارگر، حقوق ۵۰۰ هزار توماني را مناسب دانست.

ساروش هم خواستار افزايش حقوق کارگران شد و گفت: « اگر يک کارگر بخواهد شرافتمندانه زندگي کند، شرمنده خانواده اش نباشد و مجبور به کار در شغل ديگري نباشد،بايد حداقل ۷۰۰ هزار تومان در ماه دريافت کند تا بتواند زندگي مناسبي براي خانواده اش تامين کند.»

با اين همه، شواهد حاکي از آن است که شرايط معيشتي کارگران تغيير خاصي نخواهد کرد.

در همين زمينه، محمد جهرمي، وزير کار و امور اجتماعي، چند روز قبل اعلام کرد: بر اساس طرح تحول اقتصادي دولت محمود احمدي نژاد، قرار است در آينده، بند مربوط به حداقل دستمزد کارگران از ماده ۴۱ قانون کار حذف شود.

 

بهروز کاروني

راديو فردا