نامه ای سرگشاده به آقای خامنه ای و هم پیمانان ایشان

 
حجت الاسلام خامنه ای، ما نیز سخنرانی تهدید آمیز امروز شما را در جریان نماز جمعه تهران شنیدیم و بیش از پیش دریافتیم که آن پشتیبانی شتابان شما از انتخاب غیرقانونی و متقلبانه آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری اسلامی، نه تصادفی بوده و نه پیش بینی نشده. اگر قرار بود که مردم با زور و تهدید پذیرای انتخاب غیرقانونی آقای احمدی نژاد بشوند، نیازی به تکرار این تهدید در نماز جمعه نبود. این پیام را شما ساعاتی پس از پایان رای گیری دادید و پاسخ خویش را هم از سوی ملیون های تن از راهپیمایان دریافت کردید. این کوشش شما نیز در ستایش از تنی چند از شخصیت های نظام به منظور ایجاد تفرقه در صفوف معترضان به این تقلب و کودتا نیز اگر کارساز می بود، پیام های خصوصی و ملاقات های پیشین شما با ایشان بی گمان به نتیجه رسیده بود.
اما پیام اصلی شما به مردم پرخاشگری که شش روز است خیابان ها را ترک نکرده اند، تهدید آمیز و خطرناک است. درمقابل هشدار شما، اجازه بدهید که ما نیز به شما هشدار دهیم که که هر گونه واکنش خونریزانه و سرکوب صدای صلح طلب و مسالمت آمیز مردم ایران در روزهای آینده، به نام شخص شما و دولت احمدی نژاد و همه کسانی که دستور گشودن آتش به روی شرکت کنندگان در راه پیمایی و گردهم آیی های مسالمت آمیز مردم را صادر کنند، نوشته خواهد شد.
به شما هشدار می دهیم که پی آمد يورش نیروهای سرکوبگر شما به راهپیمایی و گردهم آیی های مسالمت آميز مردم، افزایش تحریم ها و فشار اقتصادی و سیاسی بر جمهوری اسلامی از سوی کشورهای دیگر خواهد بود و تردیدی نداشته باشید که به تحریم نفتی جمهوری اسلامی خواهد انجامید.
به شما هشدار می دهیم که خشونت علیه مردم به پیگیری حقوقی علیه شما و دیگر سران حکومت منجر خواهد شد و دارایی کسانی که دست به سرکوب مردم بزنند، در خارج ازایران به مخاطره خواهد افتاد و سفارت خانه ها و دیگر مراکز رسمی و غیر رسمی دولت شما در سرتاسر جهان آماج خشم ایرانیان خواهد گردید.
به شما هشدار می دهیم که هر آینه پس از این خطبه تحریک آمیز امروزتان، دست به کشتار و سرکوب تظاهرکنندگان بزنید و یا دستگیری های گسترده را ادامه دهید، خشم جامعه بشری علیه شخص شما، دولت غیرقانونی برگزیده تان و نیز همه مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران، مانند آواری بر سرتان فروخواهد ریخت.
آقای خامنه ای، درباره سرکوب خونریزانه مردم و پی آمد های آن دوباره بیاندیشید و مطمئن باشید که جامعه بشری، نهادهای مدنی و دولت های دموکراتیک جهان مردم ایران را در این دوران خطیر و مهم از تاریخشان تنها نخواهند گذارد. تردید نداشته باشید که نهاد های حقوقی بین المللی و دادگاه های کشورهای اروپایی، شخص شما و همکارانتان را مستقیما مسئول خواهند دانست. به شما و دیگر مسئولین جمهوری اسلامی یادآور می شویم که به هنگام صدور دستور سرکوب خونریزانه جنبش مسالمت آمیز مردم، واکنش جامعه جهانی را با ژنرال پینوشه و خودکامگان برمه به یاد بیاورید و بدانید که جهان دربرابر رفتار شما سکوت نخواهد کرد. رفتار شما را نه فراموش خواهند کرد و نه خواهند بخشید!

محمد امینی، احمد تقوایی، پرویز شوکت
آدینه ٣۹ خرداد ۱٣٨٨ - ۱۹ ژوئن ۲۰۰۹