ايالات متحده و ايران و تاثير مصدق بر روابط دوجانبه

 

اين کتاب به بازگويى روابط ايران و امريکا از زمان ملى شدن صنعت نفت تا سقوط شاه مى پردازد.

 

هنگامى که تماس هاى انگليسى ها و امريکايى ها با محمد مصدق نخست وزير و همکاران او مورد بررسى قرار مى گيرد، يک رشته سوءتفاهم ها به طريقى برطرف شده بود. ريشه اين سوءتفاهم ها در پيشينه فرهنگى بسيار متفاوت بازيگران اصلى بود و هرگاه که آنها پشت ميز مذاکره مى نشسيتند پيش داورى هاى خود را به همراه داشتند.

غالبا چنين مى نمود که هر طرف سخنان طرف مقابل را نمى شنود و پاسخ هايش را بر عقايد و تصورات قبلى اش مبتنى مى سازد. اين در جريان بحران نفتى در ايران به دفعات رخ نمود که نتايج مصيبت بارى در پى داشت. بى شک مصدق به هيچ وجه از چنين طرز تفکرى آزاد نبود و تقريبا تا پايان بر اين باور بود که جهان بدون نفت ايران نمى تواند سر کند.

ماجراى ايالات متحده در برابر مصدق با کودتاى 28 مرداد 1332 که رهبر ايران را از قدرت برکنار کرد پايان نيافت. براى شخص مصدق عرصه چندانى باقى نماند. به نظر مى رسيد که ديگر جايى براى او نيست. سه سال را در زندان گذراند و...

کتاب "ايالات متحده و ايران و تاثير مصدق بر روابط دوجانبه" با اين عبارات آغاز مى شود. فصل هاى کتاب نام هايى دارد که نظير عناوين سريال هاى تلويزيونى است: تجربه امريکايى، پيشينه بحران، ميانجى صلح، تغيير حالت دفاعى، مرد سال، توطئه نافرجام، خروج انگليسى ها، فرصت از دست مى رود، کودتا و... اما هر بخش فرصتى براى روايت تاريخى روابط ايران و امريکا در زمان نخست وزيرى دکتر مصدق است.

اين کتاب اوج و فرود دولت مصدق و کشاکش هاى سياسى داخلى و خارجى او را بويژه در حوزه ملى کردن صنعت نفت و مجادلاتش با انگليس بازگو مى کند و نقش آفرينى ايالات متحده را در اين ميان مورد بررسى قرار مى دهد.

محوريت گزارش تاريخى جيمز اف. گود – نويسنده کتاب – دکتر محمد مصدق و روش او در ديپلماسى و اداره کردن مذاکرات فيمابين است. گزارش اين بخش مهم از تاريخ معاصر ايران تا فروش کنسرسيوم و سپس سقوط شاه هم پيش مى رود و تاثير و نفوذ ايالات متحده را در صحنه سياسى ايران مى کاود.

پيوست ها، يادداشت ها و کتاب شناسى پايان کتاب نيز مى تواند براى محققان و جستجوگران تاريخ معاصر مفيد باشد.

"ايالات متحده و ايران و تاثير مصدق بر روابط دوجانبه" نوشته جيمز اف. گود ترجمه مهدى حقيقت خواه در 303 صفحه به تازگى توسط نشر ققنوس بازچاپ شده است.

- برگرفته از ديپلماسى ايرانى