جبهه ملی  نجات ملی

 

   ج   =   جاری شده از یاد تو پیمان اهورا

   ب  =    بر کنگره عشق شده ثبت و هویدا

   ه   =    هر آینه با مهر وطن گرم شکوفا

   ه   =    هر لحظه از این قلب شرر خورده تنها

   م   =    ما از در عشق جان بر سر میهن بگذاریم

   ل   =    لحظه به نگاهی عدو را به آتش بزداییم

   ی  =    یاران صداقت به هنگامه پرواز

   ن  =    نقبی زده اند از دل شوریده به آواز

   ج  =   جنگاور پیروز امیر انتظام است

    ا  =   از روی شهامت به زندان ولایت

   ت  =   تا از غم مهجوری یاران صمیمی

   م   =   مشحون به اندیشه پیمان قدیمی

   ل   =   لایق به ضیافت مصدق شده این جبهه بیدار

   ی  =   یاد آور آن  عشق  رها  گشته  ز دیوار

 

 

   پیام طیب نژاد   /  واحد فرهنگی هنری جبهه ملی قبرس