هشدار کانون مدافعان حقوق بشر به يونسکو در خصوص وضعیت پاسارگاد

 

جمعه، 7 تیر 1387

 

ادوارنیوز:  کانون مدافعان حقوق بیشر در نامه ای به یونسکو نسبت به وضعیت بناهای تاریخی پاسارگاد و احتمال نابودی آنها در اثر ابگیری سد سیوند هشدار داده است.

 

از سوی محمدعلی دادخواه سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر

هشدار مدافعان حقوق بشر به يونسکو
برای پرهيز از بی اعتنايی به وضعيت پاسارگاد
و درخواست از مردمان جهان برای نجات پاسارگاد

چند سالی است که از احداث و آبگيری سد سيوند گفت وگو می شود. در اين ميان تحليل گران و انديشمندان با شناخت دقيق و نگاه عميق، حذف اين طرح را توصيه و با مباحث علمی و کارشناسی، خسارت آن را به محيط زيست، از جمله درياچه بختگان و آسيب های غيرقابل جبران به مجموعه پاسارگاد، به مسئولان گوشزد کردند.


حدود يک سال پيش، در شرايطی که مسئولان وقعی به اين توصيه های ارزشمند نمی نهادند و خسارت های مادی و معنوی به پاسارگاد در شرف وقوع بود، به ناچار و برای اولين بار در تاريخ دادگستری ايران، ۴۳۵۰ نفر از فرهيختگان ايرانی شکواييه ای به مجتمع قضايی کارکنان دولت ارائه کردند و خواستند دستور موقت برای جلوگيری از آبگيری سد سيوند صادر شود که البته در کمال تأسف، هيچ اقدامی تاکنون در اين زمينه انجام نشده است. اخيراً مقامات رسمی کشور اعلام داشته اند آثار مخرب آبگيری سد بر ميراث ارزشمند فرهنگی پاسارگاد مشخص شده است و اين خود تأييدی است بر عملکرد انفعالی مديران و مسئولان بی توجهی که موجب ورود خسارت به ميراث فرهنگی و تاريخی ايران شده اند. بايد به ياد داشته باشيم که هويت، استقلال و پيوند به اين سرزمين و تمدن، حرکت همه جامعه را می طلبد و می دانيم هر حرکتی، محرک می خواهد.
هويت ايران در بسياری از جهات به ميراث فرهنگی آن بستگی دارد. دست شستن از اين محرک ها يعنی پذيرش بی هويتی، بی پيشينگی و فقدان شناسنامه فرهنگی. بر اين پايه و اساس، وظيفه هر ايرانی است که در پی حفظ و نگه داری از اين ميراث ارزشمند با جديت و پشتکار اقدام کند.
از طرف ديگر با توجه به کنوانسيون های متعدد و نگرش بين المللی و توجه به ماده ۲۷ اعلاميه جهانی حقوق بشر بر دست اندرکاران است که از محفوظ ماندن اين آثار گرانقدر و منحصر به فرد تمدن انسانی دفاع کنند. نوآوری و شکوفايی هم ايجاب می کند با به کارگيری روش ها و ابزارهای مناسب، شرايط ارتقای فرهنگی و اعتلای تمدن و هويت ايرانی را فراهم کنيم. تاريخ و نسل های آينده بشری هيچ يک از ما را نخواهد بخشيد که اين سان به ستم با امتيازات و افتخارات و آثار ملی خود رفتار کرده ايم.
در اين ميان آن چه مايه تأسف است اين است که نهادهای بين المللی عهده دار پاسداری از ميراث فرهنگی و به طور مشخص سازمان يونسکو، با سکوتی معنادار به تماشای تخريب پاسارگاد نشسته اند.
ما بار ديگر ضمن هشدار به يونسکو برای پرهيز از بی اعتنايی به وضعيت پاسارگاد، از همه صاحبان اين ميراث، يعنی تمامی انسان ها فارغ از تعلقات ملی، برای واداشتن يونسکو به عمل به تعهدات خود استمداد می جوييم. پاسارگاد نهاد تمدن پارسی است که در تکامل معرفت بشری سهم عمده ای داشته است. برای پاسداری از اين ميراث مشترک، بشريت را به ياری می طلبيم.

کانون مدافعان حقوق بشر