م.سحر

http://msahar.blogspot.com /

ای دلیــران وطــن ....

دوستداران وطن گـِرد هم آیید

 پاس ِ تاریخ ِ کـُهن گــِرد هم آیید       

وطن امروز غریبانه تر از پیش

غرق ِ رنج است و محن گــِرد هم آیید

جمله جمعید به جان ، کینه مجویید

گرچه فردید به تن ، گــِرد هم آیید

مگذارید که این  خانه بسوزند

آتش است این به سخن ، گــِرد هم آیید

باغ ِ عشق است مخواهید بهارش

خالی از یاس و سمن گــِرد هم آیید

دشت شوق است مبینید گیاهش

عرصهء زاغ و زغن گــِرد هم آیید

کوی یار است مجویید صفایش

بر در ِ لای و لجن گــِرد هم آیید

بیش ازین از صف ِ دشمن نهراسید

به خفا یا به عَلـَن گــِرد هم آیید

وطن است این و شمایید و قراری

ای دلیران وطن گــِرد هم آیید !

                                                                 م.سحر

                                                                پاریس ، 22.10.2007

 

 

 

 

 

بازگشت