روز جهانی کارگر و حقوق کارگر ایرانی : عباس امیرانتظام، داود هرمیداس باوند، علی رشیدی، کورش زعیم

جبهه ملی ایران- اروپا روز فرخنده اول ماه مه را که برای نخستین بار از طرف دولت ملی دکتر محمد مصدق رسما بنام روز کارگر و یک روز ملی اعلام شد، بهمه کارگران و زحمتکشان ایران و جهان تبریک می گوید. پیروز باد مبارزات زحمتکشان ایران برای ایجاد تشکلهای صنفی مستقل و رسمیِ خود.