نام محمد مصدق بهانه عوام‌فریبی شورای شهر- س. اقبال

محمد مصدق نیازی به وکیل و قیم ندارد تا دیگران را از دست‌اندازی به حریم او پس برانند. او میراثی را برای همگان به یادگار نهاده است که برای همیشه با نام او در تاریخ ایران ماندگار خواهد ماند.