نامه سرگشاده به شورای شهر تهران- کورش زعیم هموند شورای مرکزی جبهه ملی ایران

آقایان گرامی، با سپاس از اینکه بار دیگر شورای شهر تهران در طی چهار دهه به یاد دکتر محمد مصدق افتاده قدردان هستیم، ولی من به نام یک شهروند ایرانی و هموند شورای مرکزی جبهه … ادامه خواندن نامه سرگشاده به شورای شهر تهران- کورش زعیم هموند شورای مرکزی جبهه ملی ایران