روز جهانی کورش بزرگ، روز ملی ایران ده سال تلاش برای نجات پاسارگاد و باززنده سازی اندیشه و هنر رهبری کورش بزرگ:کورش زعیم

گزارش آنچه گذشته: از آنجا که امروز خوشبختانه گرایش به شناخت روش کشورداری و رهبری حقوق بشری کورش بزرگ همه گیر شده، و برخی از هم میهنان پیشنهاد برای رسمی کردن روز کورش بزرگ را … ادامه خواندن روز جهانی کورش بزرگ، روز ملی ایران ده سال تلاش برای نجات پاسارگاد و باززنده سازی اندیشه و هنر رهبری کورش بزرگ:کورش زعیم