جبهه ملی ایران (سامان ششم) خواهان آزادی زندانیان سیاسی، حقوق بشری و کارگریست

سلب آزادی شهروندان بر پایه معیارهای جهانی حقوق بشری یک جنایت است که برابر با قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم قابل تعقیب کیفری و موجب مسئولیت آمران و عاملان آن است. جمهوری اسلامی از … ادامه خواندن جبهه ملی ایران (سامان ششم) خواهان آزادی زندانیان سیاسی، حقوق بشری و کارگریست