آنچه پیدا و آنچه پنهان است ناگفته های جنگ قره باغ-سید علی موسوی خلخالی

ایران با وجود حمایتی که از آذربایجان در طول تمامی این سال ها داشته متعجب است چرا همچنان باکو حاضر نیست به تهران اعتماد کند! همچنین برای ایران قابل هضم نیست که چرا آذربایجان اصرار … ادامه خواندن آنچه پیدا و آنچه پنهان است ناگفته های جنگ قره باغ-سید علی موسوی خلخالی